ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2019): เมษายน - มิถุนายน

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2019): เมษายน - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2019-07-02

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Research Articles; บทความวิจัย

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ