การคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • มณีรัตน์ ภาคธูป มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • รัชนี บุญกล่ำ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อาจารย์พยาบาล, การคงอยู่ในงาน, สถาบันการศึกษาเอกชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูพยาบาล และในสถาบันการศึกษาเอกชนมีข้อมูลด้าน
อาจารย์พยาบาลน้อยวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ เพื่ออธิบายการคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาล
สถาบันการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการสำรวจอาจารย์พยาบาล จำนวน
200 คน ที่คัดเลือกมาด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามการคงอยู่ในองค์กรที่มีความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้
ในการวิจัยคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test
และ One way ANOVAผลจากการศึกษาพบว่า อาจารย์พยาบาลมีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน อยู่ใน
ระดับสูง (Mean=11.77, S.D.=2.96)อาจารย์ที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง กลุ่มอายุ รุ่นคน ระดับการศึกษา
ต่ำแหน่งทางวิชาการ และรายได้ มีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานไม่แตกต่างกันแต่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องอายุงานในที่ทำงาน (p<.01) โดยอาจารย์พยาบาลที่มีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจคงอยู่ในงาน
มากกว่า อาจารย์พยาบาลที่มีอายุงาน < 1ปี 2 ปี และ 3ปี และอาจารย์พยาบาลที่มีอายุงาน 4-5 ปี มีความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานมากกว่าอาจารย์พยาบาลที่มีอายุงาน 3 ปีและ 2 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)
จากผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลควรจัดระบบงานเพื่อส่งเสริมการ
คงอยู่ในงานของอาจารย์ที่เข้าทำงานในช่วง1-3 ปีแรก ด้วยการจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ
ส่วนอาจารย์ที่ทำงานในระยะช่วง 6 ปีขึ้นไป ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คงอยู่
ในงาน เช่น ให้โอกาสเรื่องการฝึกอบรม ส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อ และการขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Thailand Nursing and Midwifery Council.
Institute of Nursing and Midwifery
Certifcation Manual.Nonthaburi: Thailand
Nursing and Midwifery Council,2017.
(in Thai)
2. Thailand Nursing and Midwifery Council.
List of Nursing Facultyin Thailand [online].
2018 [cited 2018/2/24]. Available
from:http://www.tnmc.or.th/ content/
content-448.html(in Thai)
3. Srisuphan, W, Sawaengdee, K.
Recommended Policy-based Solutions
to Shortage of Registered Nurses in
Thailand. Thai Journal of Nursing
Council, 2012; 27: 5-12. (in Thai)
4. NACNEP.The Impact of the Nursing
Faculty Shortage on Nurse Education
and Practice [online]. 2010 [cited
2018/6/22]. Available from:https://
www.hrsa.gov/advisorycommittees/
bhpradvisory/
5. CIPD & Ulster University. Human Capital
Theory: Assessing the Evidence for
the Value and Importance of People
to OrganizationalSuccess. London:
Chartered Institute of Personnel and
Development,2017.
6. Dobbs,RL., Sun,JY., Roberts,PB. Human
Capital and Screening Theories:
Implications for Human Resource
Development. Advances in Developing
Human Resources,2008; 10: 788-801.
DOI: 10.1177/1523422308325761
7. Laroche, M. On the Concept and
Dimensions of Human Capital in a
Knowledge-based Economy [online].
2018[cited 2018/3/26]. Available
from:https://www.fn.gc.ca/pub/pdfs/
wp98-01e.pdf 26/03/2018
8. Hayes, T. M. Demographic Characteristics
Predicting Employee Turnover Intentions
[Dissertations and Doctoral Studies
Collection]. Walden: Walden University,
2015.
9. Akinsanmi, OB.,Coff, R., Raffee, J.
Perceived Firm-specifc Human Capital
and Turnover: Stuck in Their Heads?
[online].2018 [cited 2018/2/14].Available
from:https://business.fu.edu/academicdepartments/management/pdf/P 2018
10. Thuekgouy, P.The Guideline for the
Development into the Academic
Position of Faculty ofSilpakorn
University,Sanamchadra Palace Campus.
Veridian E-Journal, 2016; 6: 92-109.
(in Thai)
11. Siripukdeekan, C., Boonrubpayap, B.
Nursing Career Ladder Development.
Journal of The Royal Thai Army
Nurses,2014: 75-80. (in Thai)
12. Cochran, W. G. Sampling Techniques.
3rded. New York: John Wiley & Sons,
1977.
13. Price, JL., Mueller,C.Handbook of
Organization Measurement. Marshfeld,
MA: Pitman, 1986.
14. Offce of the Higher Education
Commission. Internal Quality Assurance
in higher Education B.E.2557Manual.
Nonthaburi: Ltd.Parbpim. (in Thai)
15. Foundation for Older Person
Development.Aged Society[online].2015
[cited 2018/3/26]. Available from:
https://fopdev.or.th (in Thai)
16. ChaiyaphumRajabhat University.
Rajabhat University Announcement
for Recruiting Candidates into the
University Staff, Nursing Instructor
Position [online].2014 [cited 2018/4/2].
Available from:http://nu.cpru.ac.th/
thai/?page_id=573 (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-02

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย