เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ

มนทรา ตั้งจิรวัฒนา, สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์

30-40

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

วินัย ไตรนาทถวัลย์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

41-51

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด

นิรมล ธรรมวิริยสติ, วิจิตตรา มาลัยเขต, กัลย์รวี กนกเลิศวงศ์, รินรดา วิสุทธิ, สานิตา สิงห์สนั่น

52-62

การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สฤษดิ์เดช เจริญไชย, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, จารุณี จันทร์เพชร, โกเมนทร์ ทิวทอง, มาสริน ศุกลปักษ์

93-102

การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, เมทณี ระดาบุตร, นฤมล เหล่าโกสิน, สตรีรัตน์ ธาดากานต์, ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

103-116

Efficacy and safety of Vernonia cinerea and Boesenbergia rotunda oral sprays in cigarette smokers withbehavioral counseling for smoking cessation: A preliminary study

Supaporn Pitiporn, Siriporn Poonsub, Uraiwan Chotigeat, Pisit Chaiprasertsud, Jiraporn Trakarnjunsiri, Wachiraporn Tong-on, Krittika Wilai, Naraporn Sanguanjai, Phanpatchanun Wongprakob, Kuaina Rongso, Pakakrong Kwankhao

117-127