วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

.

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 13 No. 2 (2019): July- December

Published: 2019-12-31

Treatment decision-making process with continuous ambulatory peritoneal dialysis of patients with end-stage kidney disease, Phayao Hospital

นงนุช ปัญจธรรมเจริญ, อัศนี วันชัย, ดอนคำ แก้วบุญเสริฐ

1-10

Nursing students’ perceptions on high-fidelity simulation learning and learning outcomes regarding Thailand Qualification Framework

รังศิมา วงษ์สุทิน, ศรีวรรณ มีบุญ, มาสริน ศุกลปักษ์, นันทวรรณ ตีระวงศา, ลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์, ศุชญา โตจันทร์

11-19

Factors predicting medication adherence in school-aged children with asthma in tertiary care hospital

สุดารัตน์ วันงามวิเศษ, อาภาวรรณ หนูคง, สุดาภรณ์ พยัฆคเรือง

20-29

Predictive factors of fear of falling among elderly

มนทรา ตั้งจิรวัฒนา, สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์

30-40

Factors influencing health literacy among older adults

วินัย ไตรนาทถวัลย์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

41-51

Serum cholinesterase level and its impact on health condition of fresh fruit and vegetable consumers

นิรมล ธรรมวิริยสติ, วิจิตตรา มาลัยเขต, กัลย์รวี กนกเลิศวงศ์, รินรดา วิสุทธิ, สานิตา สิงห์สนั่น

52-62

Enhancing existential intelligence among primary school students using short story movies and contemplative practice: Behavioral study

รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ, ภัทราวดี มากมี, พีร วงศ์อุปราช

63-72

The effects of self-regulation with home health care on fasting blood sugar among patients with uncontrolled diabetes and hypertension

สุวันตรี กุลนิตย์, อาภาพร เผ่าวัฒนา, วีณา เที่ยงธรรม

73-82

Effects of head louse control participation program by junior village health volunteers on knowledge and louse symptoms among students at Ban Klong Namsai school (Boonprachanukoon), Muang District, Chanthaburi Province

จีราภา ศรีท่าไฮ, บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์, คณิสร เจริญกิจ

83-92

The study of the implementation of the transformational leadership development project in the primary health care system

สฤษดิ์เดช เจริญไชย, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, จารุณี จันทร์เพชร, โกเมนทร์ ทิวทอง, มาสริน ศุกลปักษ์

93-102

An Evaluation of the Processes of Integrating the Rational Drug Use Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program, Academic Year B.E. 2561

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, เมทณี ระดาบุตร, นฤมล เหล่าโกสิน, สตรีรัตน์ ธาดากานต์, ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

103-116

Efficacy and safety of Vernonia cinerea and Boesenbergia rotunda oral sprays in cigarette smokers withbehavioral counseling for smoking cessation: A preliminary study

Supaporn Pitiporn, Siriporn Poonsub, Uraiwan Chotigeat, Pisit Chaiprasertsud, Jiraporn Trakarnjunsiri, Wachiraporn Tong-on, Krittika Wilai, Naraporn Sanguanjai, Phanpatchanun Wongprakob, Kuaina Rongso, Pakakrong Kwankhao

117-127

Nurses’ role in child sexual abuse

ปัฐมาพร ใจกล้า, อธิคม ใจกล้า

128-139

View All Issues