กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา

Main Article Content

นงนุช ปัญจธรรมเจริญ
อัศนี วันชัย
ดอนคำ แก้วบุญเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโรงพยาบาลพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 15 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจต่อการรับการรักษา ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษา ข้อดี ข้อเสียของการรักษาแต่ละวิธี  โดยมีประเด็นรองคือการมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมทำให้จูงใจในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษา และ 2) การพิจารณาการสูญเสียรายได้ เวลา ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยและสภาพการเงินของครอบครัว โดยมีประเด็นรอง คือ    สภาพร่างกายของผู้ป่วย อายุ อาชีพและการศึกษาของสมาชิก ปัจจัยทางสังคม ค่านิยม  วิธีประคับประคองชีวิตผู้ป่วยให้ดำรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดังนั้นพยาบาลที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรมีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการล้างไตทางหน้าท้องเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยตามที่ผู้ป่วยต้องการ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับการรักษา ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป              

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Nephrology Society of Thailand. Thailand renal replacement therapy[internet]. 2015 [cited
2017 oct 10]; Available from:https://www. nephrothai.org/images/Final_TRT_report_2015. (in Thai).

2. Chancharoenthana W, Katanetin P, Sritippyawan S, Praditi K, Arinyapitipun S, Eiam-Ong S, Dhanakijcharoen, P, Lumlertgul, D. The Incidence of peritoneal dialysis related Infection in Thailand:A nationwide surway. Journal Medcial Association Thailand. 2011;94(4):7-12. (in Thai).

3. Parungsakul B. Fatigue kidney failure hemodialysis [Dissertations]. Chaingmai: Chaingmai University; 2002. (in Thai).

4. Dhanakijcharoen P, Sirivongs D, Aruyapitipan S, Chuengsaman P, Lumpaopong A. The "PD First" policy in Thailand: three-years experiences (2008-2011). Journal of the Medical Association of Thailand. 2011;94(4):53-61.(in Thai).

5. Nephrology Society of Thailand. Thailand renal replacement therapy year 2014. [internet]. 2016[cited 2017 oct 10]; Available from: https://www.nephrothai.org/images/10-11- 2016/1.TRT-report-2014. (in Thai).

6. Chancharoenthana W, Katanetin P, Sritippyawan S, Praditi K, Arinyapitipun S, Eiam-Ong S, Dhanakijcharoen, P, Lumlertgul, D. The Incidence of peritoneal dialysis related Infection in Thailand:A nationwide surway. Journal Medcial Association Thailand. 2011;94(4):7-12. (in Thai).

7. Centers for Disease Control and Prevention. Infection control for peritoneal dialysis(PD) patients after a disaster[internet]. 2014[cited 2018 Sep 13]; Avialable from: https:// www.cdc.gov/disasters/icfordialysis.html.

8. Rodchawang P. Self-care experiences of patients with chronic renal failure who have peritonitis from continuous ambulatory peritoneal dialysis [Dissertations]. Songkla: Prince of Songkla University;2001. (in Thai)

9. National Health Security Office. Clinical practice recommendation for comprehensive conservative care in chronic kidney disease 2017[ internet]. 2017 [cited 2017 Oct 9]; Avialable from: https://www.nhso.go.th/ FrontEnd/page-information_detail. (in Thai).

10. Lekdamrongkul P, Pongthavornkamol K, Choompububpa T, Siritanaratkul K. Relationships among Information needs, information received, self-care behaviors and quality of life in hematologic cancer patients receiving chemotherapy. Journal of Nursing Science. 2012;30(3):65-73. (in Thai).

11. Thepphawan P, Watthnakitkrileart D, Pongthavornkamol K, Dumavibhat C. Cognitive representation,emotional responses and hospitalization experience in predicting decision making for receiving treatment among patients with acute coronary syndrome. Journal of Nursing Science. 2011;29(2):112-19. (in Thai).

12. Singmanee C, Vannarit T, Tachaudomdach C. Effect of family support on health behaviors among persons with end stage renal disease receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nursing Journal. 2017;44 (2):78-88. (in Thai).

13. Wongsree C, Renoo A. Experience of using social support in end stage renal disease patients receiving hemodialysis. Thai Red Cross Nursing Journal. 2016;9(2):132-44. (in Thai).

14. Ardkhitkarn S, Pothiban L, Lasuka D. Self –management behaviors and predicting factors in elders with end stage renal disease undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nursing Journal. 2013;40 (supplement):22-32. (in Thai).

15. Tummanittayangkoon B, Sukthinthai N, Sumonrat K, Kuptniratsaikul W, Wasuwattakul S, Nimmannit A. Effects of exercise program during hemodialysis on fatigue and quality of life in ends state renal disease patients. Siriraj Nursing Journal. 2013;6(1):14-24. (in Thai).

16. Krairatcharoen N, Lekutai S, Pongthavornkamol K, Satayawiwat W. Factors Influencing the Decision Making to seek treatment of patients with acute myocardial infarction. Journal of Nursing Science. 2010;28(2):49-57. (in Thai).