บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

Main Article Content

ปัฐมาพร ใจกล้า
อธิคม ใจกล้า

บทคัดย่อ

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในเด็ก อาจเป็นการกระทำ เพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยส่อเจตนาล่วงเกินทางเพศหรือการค้าประเวณีเด็ก ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่งผลกระทบต่อสภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาได้ ดังนั้นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที


พยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การทำหน้าที่ประเมินคัดกรองในเบื้องต้น ซักประวัติ ส่งพบแพทย์ ช่วยเหลือแพทย์ผู้ตรวจและประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพอื่นจนสิ้นสุดกระบวนการดูแล หากพยาบาลสามารถดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้กระบวนการแก้ไขความรุนแรงในเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. World Health Organization. Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines [Internet]. 2017 [cited 2019 Feb 26]; Available from: https://www. ncbi.nlm.nih. gov/books/NBK493119/?term=nbk493119.

2. Paesiri P. Primary imitation 60. Chachoengsao: PNN Media Group Publishing; 2017. (in Thai).

3. Child Protection Act, B.E. 2546 [Internet]. 2003 [cited 2019 Feb 26]; Available from: https://dcy.go.th/webnew/upload/regulation/regulation_th_/20170105023516_1.pdf. (in Thai).

4. Wlodarczyk J. Childhood sexual abuse and its effects in adult life. Warszawa, Poland: Empowering Children Foundation; 2016.

5. Ministry of Social Development and Human Security. Information report for domestic violence for reporting according to section 17 of the domestic violence victim protection act B.E. 2550 for the year 2016. Nonthaburi: P̣arbpim Printing; 2016. (in Thai).

6. Thailand Nursing and Midwifery Council. Nursing and midwifery standard [Internet]. 2017 [cited 2019 Jun 24]; Available from: https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/M001(1).pdf. (in Thai).

7. Orr JL.The role of the forensic SANE nurse in prediatric sexual assault. The Journal of Legal Nurse Consulting. 2016;27(4):16-20.

8. Dolan CM. Responding to child sexual abuse disclosure. The Nurse Practitioner. 2017;42(12): 18-26.

9. Matichon Online. Magic doll for child abuse victim [Internet]. 2017 [cited 2019 Jun 24]; Available from: https://www.matichon. co.th/ lifestyle/news_493294. (in Thai).

10. Royal Thai Government Gazette. Act: Amendment to the criminal code (issue 27) B.E. 2562 [Internet]. 2019 [cited 2019 Jun 24]; Available from: http://www. krisdika.go. th/ librarian/get?sysid=834309&ext=htm. (in Thai).

11. Adams JA, Kellogg ND, Farst KJ, Harper NS, Palusci VJ, Frasier LD, et al. Updated guidelines for the medical assessment and care of children who may have been sexually abused. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;9(2):81-7.

12. Magalhaes T, Dinis-Oliveira RJ, Silva B, Corte-Real F, Nuno Vieira D. Biological evidence management for DNA analysis in cases of sexual assault. Scientific World Journal. 2015;2015: 365674. doi: 10.1155/ 2015/365674.

13. Linden JA. Clinical practice. Care of the adult patient after sexual assault. N Engl J Med. 2011;365(9):834-41.

14. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Guidelines for the treatment and prevention of HIV infection in Thailand 2017. Bangkok: The agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2017. (in Thai).

15. World Health Organization. Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence [Internet]. 2003 [cited 2019 Feb 26]; Available from: https://www.who.int/ violence_injury_ prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/

16. Royal Thai Government Gazette. Act: Regulations of the medical council [Internet]. 2005 [cited 2019 Feb 26]; Available from: https://www.tmc.or.th/pdf/law-305.pdf. (in Thai).

17. Panyayong B. Guideline practice for violence victim. Bangkok: Ministry of Public Health; 2015. (in Thai).

18. Tarugsa J. Child sexual abuse. In: Sutchritpongsa S, editor. Developmental and behavioral textbooks for children. 4th ed. Bangkok: P.A. Living; 2018. (in Thai).

19. Royal Thai Government Gazette. Act: Compensation and expenses to criminal defants B.E.2001. Bangkok : National Office of Buddhism Printing; 2003. (in Thai).

20. Sabella D. CE: Mental health matters: Revisiting child sexual abuse and survivor issues. Am J Nurs. 2016;116(3):48-54.

21. Klunklin P.Child care health promotion. Bangkok : Klungnana; 2012. (in Thai).