Published: 2019-07-02

การบูรณาการมิติเพศภาวะในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค: ประสบการณ์จากบุคลากรด้านสุขภาพ

คุณากร การชะวี, พิมพวัลย์ บุญมงคล, สร้อยบุญ ทรายทอง, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, สมเกียรติ ศรประสิทธิ์, โธมัส กวาดามูซ

53-65

บทบาทของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในยุค ประเทศไทย 4.0

บุญญาภา จันทร์หอม, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

116-129