การศึกษาความคิดเห็นของรูปแบบการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

ทินกร บัวชู

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในศตวรรษที่ 21


แบบแผนการวิจัย: การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method)


วิธีดำเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลหลัก มี 2 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์พยาบาล จำนวน 10 ราย และ 2) นักศึกษาพยาบาล จำนวน 160 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มในกลุ่มอาจารย์พยาบาล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย: อาจารย์พยาบาลมีมุมมองของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร และ 2) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) การสอนในโลกไร้พรมแดนที่มีการเชื่อมต่อความรู้ผ่านเครือข่าย 2) การสอนแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่ต้องสอน 3) การสอนแบบเน้นการลงมือปฏิบัติ และ 4) การสอนที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือ รูปแบบการสอนแบบเน้นการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับดี (= 4.19, SD = 0.56) รองลงมา คือ รูปแบบการสอนที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี (= 4.18, SD = 0.58) ต่อมาคือ รูปแบบการสอนในโลกไร้พรมแดนที่มีการเชื่อมต่อความรู้ผ่านเครือข่าย พบว่า อยู่ในระดับดี (= 4.11, SD = 0.49) และรูปแบบการสอนแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่ต้องสอน พบว่า อยู่ในระดับดี (= 4.06, SD = 0.48)


สรุป: ข้อมูลที่ได้ทำให้เห็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับอาจารย์พยาบาลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตพยาบาลบรรลุความสำเร็จของการจัดการศึกษา และสอดรับกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และทำให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles