การลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดในทารกแรกเกิด ระหว่างนมแม่และสารละลายน้ำตาลซูโครส

การลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดทารกแรกเกิด

ผู้แต่ง

  • มนัญญา สุขทอง -

คำสำคัญ:

ทารกแรกเกิด, ความเจ็บปวด, ยาลดความเจ็บปวด, นมแม่, สารละลายน้ำตาลซูโครส

บทคัดย่อ

ทารกแรกเกิดทุกคนได้รับความเจ็บปวดจากหัตถการทางการแพทย์ หากไม่ได้รับการจัดการความเจ็บปวดที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบระยะ ยาวต่อทารกและยังสร้างความกังวลให้แก่ผู้ปกครอง การศึกษาแบบสุ่ม ชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของ การใช้นมแม่และสารละลายน้ำตาลซูโครสในการลดความเจ็บปวดจาก การเจาะเลือดในทารกแรกเกิดสุขภาพดีในโรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.  2563 ซึ่งมีทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือด 108 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 54 คน พบว่าทารกกลุ่มที่ได้รับนมแม่และสารละลายน้ำตาล ซูโครสมีค่ามัธยฐาน (Q1, Q3) ของคะแนนความเจ็บปวดของทารกขณะเจาะเลือดเท่ากับ 6 (6, 7) คะแนนและ 3.5 (2, 6) คะแนนตาม ลำดับ (p < 0.001) หลังเจาะเลือด 1 นาทีเท่ากับ 3 (0, 6) คะแนนและ 0 (0, 2) คะแนนตามลำดับ (p < 0.001) อีกทั้งพบว่าทารกกลุ่มที่ได้รับนม  แม่และสารละลายน้ำตาลซูโครส มีค่ามัธยฐาน (Q1, Q3) ของระยะเวลา การร้องไห้หลังเจาะเลือดเท่ากับ 49.5 (22.6, 87.0) วินาทีและ 0 (0,  22.8) วินาที ตามลำดับ (p < 0.001) สรุปได้ว่าสารละลายน้ำตาล ซูโครสมีประสิทธิผลในการลดความเจ็บปวดจากการเจาะหลอดเลือดดำ ในทารกแรกเกิดสุขภาพดีมากกว่านมแม่

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

มนัญญา สุขทอง, -

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

References

Marchant A. Neonates do not feel pain: a critical review of the evidence. Bio Horizons 2014;7:1-9.

Cohen M, Quintner J, van Rysewyk S. Reconsidering the International Association for the Study of Pain (IASP) definition of pain. Pain Rep 2018;3(2):634-44.

Anand KJ, International Evidence-Based Group for Neonatal Pain. Consensus statement for the prevention and management of pain in the newborn. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155(2):173-80.

Hall RW, Anand KJS. Physiology of pain and stress in the newborn. Neo Reviews 2005;6(2):61-8.

Krishnan L. Pain relief in neonates. J Neonatal Surg 2013;2(2):19.

Hsieh K, Chen S, Tsao P, Wang C, Huang C, Lin C. The analgesic effect of non-pharmacological interventions to reduce procedural pain in preterm neonates. Pediatr Neonatol 2018;59(1):71-6.

Peng HF, Yin T, Yang L, Wang C, Chang YC, JengMJ, et al. Non-nutritive sucking, oral breast milk, and facilitated tucking relieve preterm infant pain during heel-stick procedures: a prospective, randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2018;77:162-70. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.10.001

Upadhyay A, Aggarwal R, Narayan S, Joshi M, Paul VK, Deorari AK. Analgesic effect of expressed breast milk in procedural pain in term neonates: a randomized, placebocontrolled, double-blind trial. Acta Paediatr 2007;93(4):518-22.

Gray L, Miller LW, Philipp BL, Blass EM. Breastfeeding is analgesic in healthy newborns. Pediatrics 2002;109(4):590-3.

Vohra A, Purani C, Mehariya K, Shah B. Neonatal analgesia: effect of sucrose solution versus breastfeeding in procedural pain. Pediatr Oncall J 2017;14(4):79-81.

Shah PS, Aliwalas L, Shah V. Breastfeeding or breastmilk to alleviate procedural pain in neonates: a systematic review. Breastfeed Med 2007;2(2):74-82.

Simonse E, Mulder PGH, van Beek RHT. Analgesic effect of breast milk versus sucrose for analgesia during heel lance in late preterm infants. Pediatrics 2012;129(4):657-63.

Pacharawaranggoon K. The effect of pain management program by breastfeeding on pain response in newborns undergoing venipuncture. KJN 2013;20(2)70-83.

Chobriabroy S, Siripul P, Kiatchoosakun P, Sakdisthanont S. Effects of different sucrose concentrations on pain response to venipuncture in full term neonates. J Nurs Sci Health 2013;36(1):11-22.

Carbajal R, Chauvet X, Couderc S, Olivier-Martin M. Randomized trial of analgesic effects of sucrose, glucose, and pacifiers in term neonates. BMJ 1999;319(7222):1393-7.

Harrison D, Beggs S, Stevens B. Sucrose for procedural pain management in infants. Pediatrics 2012;130(5):918-25.

Stevens B, Yamada J, Campbell-Yeo M, Gibbins S, Harison D, Dionne K, et al. The minimally effective dose of sucrose for procedural pain relief in neonates: a randomized controlled trial. BMC Pediatr 2018;18(1):85-90.

Horwitz N. Does oral sucrose reduce the pain of neonatal procedures? Arch Dis Child 2002;87(1):80-1.

Gibbins S, Stevens B, Hodnett E, Pinelli J, Ohlsson A, Darlington G. Efficacy and safety of sucrose for procedural pain relief in preterm and term neonates. Nurs Res 2002;51(6):375-82.

Hudson-Barr D, Capper-Michel B, Lambert S, Palermo TM, Morbeto K, Lombardo S. Validation of the pain assessment in neonates (PAIN) scale with the neonatal infant pain scale (NIPS). Neonatal Netw 2002;21(6):15-21.

Kappesser J, Kamper-Fuhrmann E, de Laffolie J, Faas D, Ehrhardt H, Franck LS, et al. Pain-specific reactions or indicators of a general stress response?: investigating the discriminant validity of 5 well-established neonatal pain assessment tools. Clin J Pain 2019;35(2):101-10.

Taddio A, Shah V, Hancock R, Smith RW, Stephens D, Atenafu E, et al. Effectiveness of sucrose analgesia in newborns under going painful medical procedures. CMAJ 2008;179(1):37-43.

Stevens B, Yamada J, Ohlsson A, Haliburton S, Shorkey A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cochrane Database Syst Rev 2016;7(7):CD001069. doi: 10.1002/14651858.CD001069.pub5

Stevens B, Taddio A, Ohlsson A, Einarson T. The efficacy of sucrose for relieving procedural pain in neonates-a systematic review and meta-analysis. Arch Pediatr 1997;86(8):837-42.

Matsuda E. Sucrose as analgesia in neonates undergoing painful procedures. AJN 2017;117(8):21. doi: 10.1097/01.NAJ. 0000521966.23470.7d

Elserafy FA, Alsaedi SA, Louwrens J, Sadiq BB, Mersal AY. Oral sucrose and a pacifier for pain relief during simple procedures in preterm infants: a randomized controlled trial. Ann Saudi Med 2009;29(3):184-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-17