เผยแพร่แล้ว: 2023-06-13

บรรณาธิการแถลง

สมจิต พฤกษะริตานนท์

VI-VII

การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับข้าวหลามที่ใช้ไอโซมอลทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

อลงกต สิงห์โต, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, รังสิมา ดรุณพันธ์, นริศา เรืองศรี, อารีย์ ประจันสุวรรณ

18-28

ภาวะถ่ายเหลวเรื้อรังและขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในเด็กอายุ 1 เดือนที่แพ้โปรตีนนมวัว: รายงานผู้ป่วย

เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์, วิภาวี สุวรรณบริบูรณ์ , กีรติ อยู่เย็น, กันติชา ฉัตรเพิ่มพร , วิชชุวรรณ อ่อนสร้อย, วรรณธิดา ชื่นจิต

61-69