บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

สมจิต พฤกษะริตานนท์

บทคัดย่อ

บูรพาเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566 ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอักษรย่อภาษาอังกฤษของวารสารให้เป็นไปตามหลักสากล โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ตามคำแนะนำของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index (TCI) ด้วยเหตุผลดังกล่าว Burapha Journal of Medicine จึงใช้อักษรย่อว่า Bu J Med แทนอักษรย่อเดิมคือ BJM โดย Burapha ใช้อักษรย่อว่า Bu คำว่า Journal ใช้อักษรย่อว่า J และคำว่า Medicine ใช้คำย่อว่า Med ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Editor’s Note