ผื่นที่มือ เท้า และผื่นจุดเลือดออกในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งราย: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ปริชญา งามเชิดตระกูล
กีรติ อยู่เย็น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
บริบท ผื่นในโรคโควิด-19 มีลักษณะหลากหลาย ผื่นที่มือและเท้าเป็นลักษณะจำเพาะซึ่งพบในโรคมือเท้าปาก แต่พบได้น้อยในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผู้ป่วยหนึ่งรายที่พบผื่นที่มือและเท้า รวมถึงมีผื่นหลายลักษณะ ซึ่งพบได้น้อยในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประเทศไทย
วิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูล เวชระเบียนของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 มีผื่นที่มือ และเท้าคล้ายโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 ราย ที่มารับบริการรักษาพยาบาล
ผลการศึกษา ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 4 เดือน มีไข้และตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจสารคัดหลั่งที่โพรงจมูกด้วยวิธี RT-PCR มีลักษณะผื่นเป็นจุดแดงที่มือ เท้า ก้น คล้ายผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก และจุดเลือดออก petechiae ที่บริเวณรอยกดทับขอบผ้าอ้อม ผลการตรวจอุจจาระไม่พบเชื้อเอนเทอโรไวรัส และการตรวจเลือดทั่วไปพบว่า จำนวนเกล็ดเลือดปกติ ผื่นที่มือ เท้า ก้น ค่อย ๆ หายไปเองในเวลา 5 วัน
สรุป อาการผื่นในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 สามารถพบผื่นเป็นจุดแดงที่มือและเท้าคล้ายลักษณะผื่นที่พบในผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ซึ่งอาจทำให้วินิจฉัยผิดเป็นโรคมือเท้าปากได้ การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วยไข้ออกผื่นรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องนึกถึงโรคโควิด-19 ด้วยเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, Rosenbach M, Kovarik C, Desai SR, et al. The spectrum of COVID-19–associated dermatologic manifestations: An international registry of 716 patients from 31 countries. J Am Acad Dermatol. 2020; 83: 1118-29.

Shah S, Akhade K, Ganguly S, Nanda R, Mohapatra E, Goel AK. Cutaneous manifestations associated with COVID-19 in children: A systematic review. J Fam Med Prim Care. 2021; 10: 93.

Larenas-Linnemann D, Luna-Pech J, Navarrete-Rodríguez EM, Rodríguez-Pérez N, Arias-Cruz A, Blandón-Vijil MV, et al. Cutaneous manifestations related to COVID-19 immune dysregulation in the pediatric age group. Curr Allergy Asthma Rep. 2021; 21: 1-19.

Farajzadeh S, Khalili M, Dehghani S, Babaie S, Fattah M, Abtahi‐Naeini B. Top 10 acral skin manifestations associated with COVID‐19: A scoping review. Dermatol Ther. 2021; 34: e15157.

Tamai M, Sakamoto R, Goto N, Morimura O, Nishida T, Iwahashi H, et al. Cutaneous manifestations of coronavirus disease 2019 patients in Japan. J Dermatolo. 2022; 49: 872–8.

Punyaratabandhu P, Chirachanakul P. Cutaneous eruption in COVID‐19‐infected patients in Thailand: an observational descriptive study. J Dermatology. 2021; 48: 14-20.

Klimach A, Evans J, Stevens J, Creasey N. Rash as a presenting complaint in a child with COVID‐19. Pediatr Dermatol. 2020; 37: 966-7.