ภาวะถ่ายเหลวเรื้อรังและขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในเด็กอายุ 1 เดือนที่แพ้โปรตีนนมวัว: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
วิภาวี สุวรรณบริบูรณ์
กีรติ อยู่เย็น
กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
วิชชุวรรณ อ่อนสร้อย
วรรณธิดา ชื่นจิต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
บริบท ปัจจุบันโรคแพ้โปรตีนนมวัวพบได้บ่อย มีอาการแสดงได้หลายรูปแบบคล้ายอาการนำของโรคอื่น ซึ่งยากในการวินิจฉัย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาการทางคลินิกของเด็กอายุ 1 เดือน ที่มีภาวะถ่ายเหลวเรื้อรังและขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงจากการแพ้โปรตีนนมวัว ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้น้อยในรายงานวารสารทางการแพทย์ กรณีศึกษา ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 1 เดือน ทานนมมารดาตั้งแต่แรกเกิด  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 หลังได้รับนมผสมตอนอายุ 1 สัปดาห์ มีอาการถ่ายเหลวเรื้อรังนาน 3 สัปดาห์ น้ำหนักลด ขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรง มีความผิดปกติของระดับเกลือแร่ในเลือด โซเดียมในเลือดต่ำ เลือดเป็น กรด มีภาวะ Refeeding syndrome หลังจากปรับเพิ่มปริมาณนมผสมและสารน้ำทางเส้นเลือดมีการคั่งของน้ำดีและค่าการทำงานของตับผิดปกติในช่วงแรก ซึ่งเป็นผลจากภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรง
ส่งตรวจวินิจฉัยแยกโรคนึกถึงโรคแพ้โปรตีนนมวัวและทำการรักษา โดยให้อาหารทางการแพทย์สูตรเปปไทด์สายสั้น อาการดังกล่าวหายไปอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และกลับมาทานนมสูตรปกติได้ เมื่ออายุ19 เดือน
สรุป ภาวะถ่ายเหลวเรื้อรังและขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงจากการแพ้โปรตีนนมวัว พบได้น้อยในรายงานวารสารทางการแพทย์ หากไม่ได้นึกถึงอาจทำให้การวินิจฉัยล่าช้าออกไป ซึ่งอาจมีผลกับคุณภาพชีวิตและอาจถึงแก่ชีวิตได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Host A. Cow’s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immunol. 1994; 5: 1-36.

Koletzko S, Niggemann B, Arato A, Dias JA, Heuschkel R, Husby S, et al. Diagnostic approach and management of cow’s-milk protein allergy in infants and children:ESPGHAN GI Committee practical guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 55: 221-9.

Abrosse R, Graham F, Caubet J. Non-IgEMediated gastrointestinal food allergies in children: an update. Nutrients. 2020; 12: 2086.

Ngamphaiboon J, Chatchatee P, Thongkaew T. Cow’s milk allergy in Thai children. Asian Pac J Allergy Immunol. 2008; 26: 199-204.

Yimyaem P, Chongsrisawat V, Vivatvakin B, Wisedopas N. Gastrointestinal manifestations of cow’s milk protein allergy during the first year of life. J Med Assoc Thai. 2003; 86: 116-23.

Alharbi AO, Albalawi RM, Alsharif A, Alsharif E, Hasosah M, et al. Non-Ige-Mediated cow’s milk protein allergy presenting with generalized edema: case report and review of the literature. J Case Rep Stud. 2018; 6: 302.

Cresoe S, Setya A, Beasley G, Gonzalo, David H, Chan A. Unusual presentation of cow’s milk protein allergy. JPGN Reports.

; 3: e246.

Kliegman R, Bonita S, Joseph W, Nina FS, Richard EB, Waldo EN. 2020. Nelson textbook of pediatrics edition 21 ed. Philadelphia PA: 2466. e6.

Sahana S., Jeremy R. Chronic diarrhoea in children: A practical algorithm-based approach. J Paediatr Child Health. 2020: 1029–38.