Announcements

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

2019-03-29

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: [email protected] หรือ โทร. 02-4422500 ต่อ 59286 หรือ โทร. 089-7076463 (กฤตนัย)

 

**บทความที่จะนำมาตีพิมพ์ที่เป็นงานวิจัย ขอให้แนบเอกสารการรับรองจริยธรรมด้วย**

Read more about ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กันยายน 2566
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กันยายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-09-30

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ