ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

2019-03-29

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: somdetjournal@gmail.com หรือ โทร. 02-4422500 ต่อ 59286, 59277

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2563): กันยายน 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-09-30

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความฟื้นฟูวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ