Announcements

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

2019-03-29

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: somdetjournal@gmail.com หรือ โทร. 089-7076463

 

**บทความที่จะนำมาตีพิมพ์ที่เป็นงานวิจัย ขอให้แนบเอกสารการรับรองจริยธรรมด้วย**

Read more about ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): กันยายน (2565)
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): กันยายน (2565)
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1905-8586