ติดต่อ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

ผู้รับผิดชอบหลัก

เภสัชกรหญิง ดร.อรภรณ์ สวนชัง
บรรณาธิการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เบอร์โทรศัพท์ 02-4422500 ต่อ 59286

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายกฤตนัย แก้วยศ
เบอร์โทรศัพท์ 02-4422500 ต่อ 59286