Announcements

 • ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

  2019-03-29

  ISSN 3027-8546 (Online)

  ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: somdetjournal@gmail.com หรือ โทร. 02-4422500 ต่อ 59286

  **บทความที่จะนำมาตีพิมพ์ที่เป็นงานวิจัย ขอให้แนบเอกสารการรับรองจริยธรรมด้วย**

  **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์**

  Read more about ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ