ทีมบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

        พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา                       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

        นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ                                        สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

        นพ.ฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์                                      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

        นพ.นพดล วาณิชฤดี                                             สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

        พญ.ปัทมา ศิริเวช                                                 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

        นพ.พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ                                      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

บรรณาธิการ

        ดร.ภญ.อรภรณ์ สวนชัง                                         สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

บรรณาธิการรอง

        นางฐปนีย์ ฟูมูลเจริญ                                            สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

        น.ส.วัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์                             สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กองบรรณาธิการ

        รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ                                  มหาวิทยาลัยมหิดล

        รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา                                   มหาวิทยาลัยมหิดล

        ผศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์                          มหาวิทยาลัยมหิดล

        ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี                                        ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

        นพ.วรวัฒน์ ไชยชาญ                                           โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

        รศ.ดร.ภก.มนัส พงศ์ชัยเดชา                                มหาวิทยาลัยศิลปากร

        ดร.ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง                                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

       พันตรีหญิง ดร.อุบลพรรณ ธีระศิลป์                       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

        ผศ.ดร.ภก.ทวนธน บุญลือ                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา                           มหาวิทยาลัยสยาม

        ดร.สุนทรี ศรีโกไสย                                            สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

        ดร.นพรัตน์ ไชยชำนิ                                           โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กองบรรณาธิการ (สังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)

        นพ.พงศกร เล็งดี

        นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท

        พญ.ฐิติมา สงวนวิชัยกุล

        นพ.สุทธา สุปัญญา

        พญ.พิชญา ชาญนคร

        น.ส.ชุมพร บ้านกล้วย

        น.ส.นิรมล ปะนะสุนา

        น.ส.สาวิตรี แสงสว่าง

        นางฉัตรสุดา จุงสกุล

        นางอุ่นจิตร์ คุณารักษ์

ผู้จัดการ

        น.ส.ชนสินันท์ ธนาพัฒน์ธนนท์

        น.ส.เกยูรมาศ อยู่ถิ่น

        นายกฤตนัย แก้วยศ  

        นางดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์