กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา (สังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)

 

พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

 

 

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

 

 

พญ.ปัทมา ศิริเวช

 

 

นพ.พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ

 

บรรณาธิการ

 

ดร.ภญ.อรภรณ์ สวนชัง

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

บรรณาธิการรอง

 

นางฐปนีย์ ฟูมูลเจริญ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

น.ส.วัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่สุนทร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดร.ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

 

นพ.วรวัฒน์ ไชยชาญ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

รศ.ดร.ภก.มนัส พงศ์ชัยเดชา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

พันตรีหญิง ดร.อุบลพรรณ ธีระศิลป์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ผศ.ดร.ภก.ทวนธน บุญลือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ดร.สุนทรี ศรีโกไสย

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

ดร.นพรัตน์ ไชยชำนิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ดร.ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ

โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

นพ.พงศกร เล็งดี

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

พญ.ฐิติมา สงวนวิชัยกุล

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

นพ.สุทธา สุปัญญา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

น.ส.ชุมพร บ้านกล้วย

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

น.ส.นิรมล ปะนะสุนา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

น.ส.สาวิตรี แสงสว่าง

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

นางฉัตรสุดา จุงสกุล

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

นางอุ่นจิตร์ คุณารักษ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้จัดการวารสาร

 

นายกฤตนัย แก้วยศ   

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

น.ส.เกยูรมาศ อยู่ถิ่น

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา