ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์ส่งต้นฉบับมาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องจัดเตรียมต้นฉบับให้ได้มาตรฐานตามคำแนะนำ โดยมีประเภทของบทความ ดังนี้

          1) บทบรรณาธิการ       

          2) นิพนธ์ต้นฉบับ

          3) บทความฟื้นฟูวิชาการ 

          4) รายงานเบื้องต้น       

          5) รายงานผู้ป่วย

          6) ปกิณกะ

การเตรียมต้นฉบับ

  1. จัดพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 รูปแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 ไม่ต้องแบ่งคอลัมภ์
  2. สามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ของวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  3. หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ผู้จัดการวารสาร โทร. 02-4422500 ต่อ 59286 หรือ 089-7076463 หรือ e-mail: somdetjournal@gmail.com

คำแนะนำผู้แต่งอย่างละเอียด คลิก