ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์ส่งต้นฉบับมาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องจัดเตรียมต้นฉบับให้ได้มาตรฐานตามคำแนะนำ โดยมีประเภทของบทความ ดังนี้

          1) บทบรรณาธิการ       

          2) นิพนธ์ต้นฉบับ

          3) บทความฟื้นฟูวิชาการ 

          4) รายงานเบื้องต้น       

          5) รายงานผู้ป่วย

          6) ปกิณกะ

โดยในแต่ละประเภทของบทความประกอบด้วย 

 • ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรเป็นวลีสั้น ๆ แต่ได้ใจความ
 • ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียนชื่อ-นามสกุล และสังกัดของผู้นิพนธ์ ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายคน ให้ใช้เครื่องหมาย "*" เป็นแบ่งสังกัดของผู้นิพนธ์
 • บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและอังกฤษ ให้เรียงตามหัวข้อดังนี้ วัตถุประสงค์ (Objective) วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) ผล (Results) สรุป (Conclusion) จำนวนไม่ควรเกิน 350 คำ 
 • คำสำคัญ (Key words) เขียนเป็น คำ หรือ วลี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ
 • บทนำ (Introduction) ให้ข้อมูลสนเทศและประเด็นสำคัญทางวิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
 • วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเรียบเรียงตามขั้นตอน
 • ผล (Results) รายงายและอธิบายผลที่สำคัญที่เป็นจริง อาจมีตารางและภาพประกอบไม่เกิน 4 ตาราง หรือภาพ และไม่ซ้ำซ้อนกับคำบรรยาย
 • อภิปราย (Discussion) นำประเด็นที่สำคัญที่เป็นจริงของผลการวิจัยมาศึกษาอธิบายเรียงตามลำดับที่นำเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อื่นอย่างไร โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือการนำผลมาประยุกษ์ใช้ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ
 • สรุป (Conclusion) เขียนสรุปเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยเขียนให้สั้นเรียบง่าย ชัดเจน แสดงความมีน้ำใจแต่ไม่เกินจริงและกล่าวถึงแหล่งสนับสนุนด้วย
 • เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงใช้ระบบ Vancouver 2003 โดยผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลขโดยใช้หลายเลข 1 สำหรับเอกสารอ้างอิงลำดับแรก (ตัวเลขยกไม่ใส่วงเล็บ) และเรียงต่อไปตามลำดับถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำให้ใช้หมายเลขเดิม

การเตรียมต้นฉบับ

1. จัดพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 รูปแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 ไม่ต้องแบ่งคอลัมภ์

2. สามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ของวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

3. หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ผู้จัดการวารสาร โทร. 02-4422500 ต่อ 59286 หรือ e-mail: somdetjournal@gmail.com

คำแนะนำผู้แต่งอย่างละเอียด คลิก