การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • เป็นบทความที่ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ
  • เป็นบทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  • บทความไม่เกิน 15 หน้า (A4)
  • ผู้นิพนธ์ในบทความจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และสังกัด เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีผู้ประสานงานบทความ (corresponding author) พร้อมระบุอีเมลล์
  • ผู้นิพนธ์ปฏิบัติตามคำแนะนำผู้นิพนธ์อย่างถูกต้อง

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำในการเตรียมและการส่งต้นฉบับผ่านระบบวารสารออนไลน์ : คลิกที่นี้

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์วารสารฯ : คลิกที่นี้

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.