Announcements

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

2019-03-29

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: somdetjournal@gmail.com หรือ โทร. 089-7076463

 

**บทความที่จะนำมาตีพิมพ์ที่เป็นงานวิจัย ขอให้แนบเอกสารการรับรองจริยธรรมด้วย**

Read more about ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มีนาคม 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มีนาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-03-31

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความฟื้นฟูวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1905-8586