ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (มกราคม-มีนาคม) 2567