วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยฉบับที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้ปรับโฉมใหม่เกือบทั้งหมด เพื่อให้เป็นวารสารที่มีความทันสมัยตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 และเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นวาระครบรอบการรับรองคุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI)  โดยวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 (เหรียญทอง) และ จัดอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) แล้วในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจาก TCI ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคงคุณภาพตามมาตรฐานใหม่นี้ จึงมีการปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ตามเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองที่กำหนดโดย TCI โดยในส่วนของวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยนี้ ได้มีการปรับเพิ่มเติมให้เป็นระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งบทความ (submission) ทางระบบออนไลน์ มีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายหน่วยงาน มีบทความที่มาจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก มีการประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์ มีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวอยู่ในคำแนะนำผู้นิพนธ์ใหม่ท้ายเล่ม 

            การดูแลสุขภาพจิตของคนไทยทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ศักยภาพของบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในวารสารฉบับนี้จึงมีบทความที่กล่าวถึงวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มนักจิตวิทยาคลินิก เรื่อง ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดย ส่องโสม พึ่งพงศ์ ในกลุ่มแพทย์บัณฑิตจบใหม่ เรื่อง การสำรวจความวิตกกังวลในเวชปฏิบัติจิตเวชกรรมของแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดย ชนกานต์ ชัชวาลา และ จตุรพร แสงกูล และในกลุ่มพยาบาล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตชายแดนไทย –กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ยุทธนา สุริยะ และรัตนาภรณ์  พันธุ์โพธิ์ นอกจากนั้นในกลุ่มเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลถือเป็นผู้มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก ดังในบทความเรื่อง โปรแกรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดย ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ และอีกบทความหนึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมก้มหน้ายุคใหม่เพื่อจำแนกกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนในเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้นฉบับภาษาไทย โดยสุภาวดี เจริญวานิช และ รังสิมันต์ สุนทรไชยา

            สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของบรรณาธิการ ขอต้อนรับและแสดงความขอบคุณกองบรรณาธิการใหม่ทุกท่าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และกองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ร่วมกันพัฒนาวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทยต่อไป

 

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-04-18

Development of Smartphone Addiction Scale: Thai Short Version (SAS-SV-TH)

สุภาวดี เจริญวานิช, รังสิมันต์ สุนทรไชยา

25-36

Preschool attachment enhancing parenting program

ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ประเสริฐ จุฑา, บุษรา คูหพันธ์

37-51