การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้น ฉบับภาษาไทย

Authors

  • สุภาวดี เจริญวานิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Nursing Faculty, Thammasat University)
  • รังสิมันต์ สุนทรไชยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Nursing Faculty, Thammasat University)

Keywords:

ความเชื่อมั่น, ความตรง, แบบประเมินพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและแปลแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้นฉบับภาษาไทย

วิธีการ: Smartphone Addiction Scale: Thai Short Version (SAS-SV-TH) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 10 ข้อ มีตัวเลือกเป็นค่าระหว่าง 1-6 (1 คือไม่เห็นด้วยอย่างมากถึง 6 คือเห็นด้วยอย่างมาก) ดำเนินการแปลแบบประเมินเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย ตรวจสอบความหมายและแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปรุงก่อนทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน นำไปวัดค่าความเชื่อมั่น (reliability) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 ราย และหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า

ผล: ค่าความเชื่อมั่นภาพรวมมีค่า 0.94 และรายข้ออยู่ระหว่าง 0.76-0.97 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

สรุป: แบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนฉบับสั้นฉบับภาษาไทย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ และมีความเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Kemp S. Digital in 2017: Global overview [internet]. 2007 [Update 2017; cited 2018 Jan 24]. Available from: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview

2. Leonard J. Seriously damaging side effects of your smartphone addiction. [Update 2017; cited 2018 Jun 15]. Available from: https://www.naturallivingideas.com

3. The physio company. Effects of smartphone use on physical health. [Update 2017; cited 2018 Feb 28]. Available from: https://www.thephysiocompany.com

4. Inal E, Demirci K, Cetinturk A, Akgonul M, Savas S. Effects of smartphone overuse on hand function, pinch strength, and the median nerve. Muscle Nerve. 2015;52:183-8.

5. Yang SY, Chen M, Huang Y, Lin CY, Chang JH. Association between smartphone use and musculoskeletal discomfort in adolescent students. J Community Health. 2017;42:
423–30.

6. Samaha M, Hawi NS. Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in human behavior. 2016;57:321-5.

7. Demirci K, Akgonul M, Akpinar A. Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. J Behav Addict. 2015;4:85-92.

8. Thomee S, Harenstam A, Hagberg M. Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults–a prospective cohort study. BMC Public Health. 2011;11:66.

9. Shapiro S, Margolin G. Growing up wired: social networking sites and adolescent psychosocial development. Clin Child and Fam Psychol Rev. 2014;17:1-18.

10. Touitou Y, Touitou D, Reinberg A. Disruption of adolescents’ circadian clock: the vicious circle of media use, exposure to light at night, sleep loss and risk behaviors. J Physiol Paris. 2016;110:467-79.

11. Haug S, Castro R, Kwon M, Filler A, Kowatsch T, Scharb M. Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. J Behav Addict. 2015;4:299–307.

12. พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, นวลลออ ธวินชัย. การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเสพติดสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ใหญ่ ฉบับภาษาไทย [Validation of Thai version of Smartphone Addiction Proneness Scale for adults]. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2561;63:141-52. Thai.

13. Kim D, Lee Y, Lee J, Nam JK, Chung Y. Development of Korean Smartphone Addiction Proneness Scale for Youth. PLoS One. 2014;9(5):e97920.

14. Lee K, Lee HK, Gyeong H, Yu B, Song YM, Kim D. Reliability and validity of the Korean version of the internet addiction test among college students. J Korean Med Sci. 2013;28:763-8.

15. Kwon M, Kim DJ, Cho H, Yang S. The Smartphone Addiction Scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One. 2013;8(12):e83558.

16. Pasquale CD, Sciacca F, Hichy Z. Italian validation of Smartphone Addiction Scale Short Version for adolescents and young adults (SAS-SV). Psychology. 2017;8:1513-18.

17. Lopez-Fernandez O. Short version of the Smartphone Addiction Scale adapted to Spanish and French: towards a cross-cultural research in problematic mobile phone use. Addict Behav. 2017;64:275-80.

Downloads

Published

2019-04-18

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ