ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขตชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์

Authors

  • ยุทธนา สุริยะ โรงพยาบาลบ้านกรวด (BanKruat Hospital)
  • รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Faculty of Nursing Buriram Western University)

Keywords:

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ความสุขในการทำงาน, สภาพแวดล้อมในงาน

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับระดับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในเขตชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการ: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทำงานและแบบสอบถามความสุขในการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผล: การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง สภาพแวดล้อมในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ความสุขในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความสุขในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป: การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมที่ดีสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกมากกว่าสภาพแวดล้อมที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: นานมี บุคส์พับลิเคชั่น; 2546. สุข; 775. Thai.

2. Maslow AM. Motivation and personality. New York: Harper & Row; 1954.

3. เมธี วงศ์วีระพันธ์. ความสุขของบุคลากรทางสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ [Happiness of health professional in Chiang Mai government hospitals]. วารสารจิตวิทยาคลินิก. 2560;44:34-46. Thai.

4. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอํานวยกิจ, สุภรต์ จรัสสิทธิ์. การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ [Quality of life of Thai workers in industrial and service sectors]. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551. Thai.

5. บุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์. การบริหารองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. [Organizational management, work happiness and work efficiency of operation staff: a case study of vehicles parts manufacturing company in Amatanakorn industrial estate, Chonburi province]. วารสารศรีปทุม ชลบุรี. 2554;8:120-6. Thai.

6. Wright TA, Cropanzano R, Bonett DG. The moderating role of employee positive well being on the rotation between job satisfaction and job performance. J Occup Health Psychol. 2007;12:93-104.

7. Diener E, Suh E, Oishi S. Recent findings on subjective well-being. Indian J Clin Psychol. 2007;24:25-41.

8. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, เฉลิมพล สายประสิทธิ์, พอตา บุนยตีรณะ, วรรณภา อารีย์. คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง [HAPPINOMETER: the happiness self assessment]. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555. Thai.

9. โพสต์ทูเดย์. ดันจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นด่านแดนถาวร. [อินเทอร์เน็ต]. 2559 [สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560]. จาก: https://www.posttoday.com/social/locpal/465803. Thai.

10. อภิญญา ศรีจันทร์, ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี. ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล [Joy at work of registered nurses working in Bumrungrad International Hospital]. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ. 2556:29(2);44-57. Thai.

11. Hayhurst A, Saylor C, Stuenkel D. Work environment factors and retention of nurses. JNCG. 2005; 20:283-8.

12. หญิง ตันอุดม. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ [Personal characteristics factor and the work environment affecting happiness of nurses in community hospitals in Phetchabun province] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556. Thai.

13. Swansberg RC. Management and leadership for nurse managers. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin; 1996.

14. วราพร ช่างยา. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง การสนับสนุนจากหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทำงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร [Relationships between risk perceptions, support from head nurse, working environment, and safety working behaviors of professional nurses, tertiary hospital in Bangkok Metropolis] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551. Thai.

15. อภิวนัทน์ ไทยงามศิลป์. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล ของหอผู้ป่วยด้านความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [The relationships between nurse work environment, nurse characteristics, and nurse-sensitive indicator: nurse jobs satisfaction, inpatient care units general hospitals, Northeastern Thailand [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552. Thai.

16. พรทิพย์ พึ่งศักดิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความสามารถในการปฏิบัติงานกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 4 [Relationship between risk perception, work performance and joy at work among professional nurses in primary care unit, region 4] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ; มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552. Thai.

17. รัชนี หาญสมสกุล. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ลักษณะงานกับความสุขในการทำงานของบุคคลากรพยาบาลประจำสถานพยาบาลสังกัดกรมราชทัณฑ์ [Relationships between personal factors, healthy work environments, work characteristics, with joy at work of nursing personnel in the department of corrections] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550. Thai.

18. ทองใบ สุดชารี. ภาวะผู้นำและการจูงใจ [Leadership and motivation techniques]. พิมพ์ครั้งที่ 2. อุบลราชธานี: คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี; 2543. Thai.

19. ไพจิตร ไชยฤทธิ์, อารีรัตน์ ขำอยู่, ประนอม โอทกานนท์ฬ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก [Factors affecting happiness at work of professional nurses at community hospitals in eastern region]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2558:23;40-54. Thai.

Downloads

Published

2019-04-18

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ