Published: 07-08-2018

การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำ รับยาและการนำ ไปสู่การปฏิบัติ

วินิต อัศวกิจวิรี, วรสุดา ยูงทอง, อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, อัญชลี จิตรักนที, สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ

47-59