แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำ เนิดสำเร็จรูป

Main Article Content

วิชชุดา จริยะพันธุ์
กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล
ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์

Article Details

How to Cite
1.
จริยะพันธุ์ ว, ภูวนาถนรานุบาล ก, จิวะไพศาลพงศ์ ธ. แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำ เนิดสำเร็จรูป. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 14];20(3):8-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138744
Section
Review Article