รูปแบบกิจกรรมการตรวจผู้ประกอบการร้านชำ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตตำ บลบ้านค้อ อำ เภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

Main Article Content

ปัญญา ธีระกำาจาย
กิตติศักดิ์ เวฬุวนารักษ์
ชบาไพร เวฬุวนารักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย