รูปแบบกิจกรรมการตรวจผู้ประกอบการร้านชำ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตตำ บลบ้านค้อ อำ เภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

Main Article Content

ปัญญา ธีระกำาจาย
กิตติศักดิ์ เวฬุวนารักษ์
ชบาไพร เวฬุวนารักษ์

Article Details

How to Cite
1.
ธีระกำาจาย ป, เวฬุวนารักษ์ ก, เวฬุวนารักษ์ ช. รูปแบบกิจกรรมการตรวจผู้ประกอบการร้านชำ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตตำ บลบ้านค้อ อำ เภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 14];20(3):18-27. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138748
Section
รายงานการวิจัย