การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยสำ หรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค Bag In Box

Main Article Content

วิสิฐ จะวะสิต
จิตราพร งามพีระพงศ์
ต้นวงศ์ สุดโต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย