การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยสำ หรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค Bag In Box

Main Article Content

วิสิฐ จะวะสิต
จิตราพร งามพีระพงศ์
ต้นวงศ์ สุดโต

Article Details

How to Cite
1.
จะวะสิต ว, งามพีระพงศ์ จ, สุดโต ต. การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยสำ หรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค Bag In Box. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 14];20(3):60-72. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138757
Section
รายงานการวิจัย