ประสิทธิผลการใช้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติยาต่อผู้ประกอบการ ร้านขายยาของจังหวัดราชบุร

Main Article Content

สุรี เฮงจิตตระกูล
สุพัฒน์ ตรีสุกล
กฤตธี พุทธิกานต์

Article Details

How to Cite
1.
เฮงจิตตระกูล ส, ตรีสุกล ส, พุทธิกานต์ ก. ประสิทธิผลการใช้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติยาต่อผู้ประกอบการ ร้านขายยาของจังหวัดราชบุร. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 14];20(3):37-46. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138752
Section
รายงานการวิจัย