สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาสิว ทาฝ้า ทำ ให้หน้าขาว ในเขตภาคกลางตอนล่าง ระหว่างปี 2553-2556

Main Article Content

นันทนา กลิ่นสุนทร
ชมพูนุท นุตสถาปนา
ดวงพร เข็มทอง
ปริชญา มาประดิษฐ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย