สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาสิว ทาฝ้า ทำ ให้หน้าขาว ในเขตภาคกลางตอนล่าง ระหว่างปี 2553-2556

Main Article Content

นันทนา กลิ่นสุนทร
ชมพูนุท นุตสถาปนา
ดวงพร เข็มทอง
ปริชญา มาประดิษฐ

Article Details

How to Cite
1.
กลิ่นสุนทร น, นุตสถาปนา ช, เข็มทอง ด, มาประดิษฐ ป. สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาสิว ทาฝ้า ทำ ให้หน้าขาว ในเขตภาคกลางตอนล่าง ระหว่างปี 2553-2556. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 14];20(3):28-36. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138749
Section
รายงานการวิจัย