การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำ รับยาและการนำ ไปสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

วินิต อัศวกิจวิรี
วรสุดา ยูงทอง
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
อัญชลี จิตรักนที
สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ

Article Details

How to Cite
1.
อัศวกิจวิรี ว, ยูงทอง ว, อัศวเมฆิน อ, จิตรักนที อ, นิพัทธพิมพ์ใจ ส. การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำ รับยาและการนำ ไปสู่การปฏิบัติ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 19];20(3):47-59. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138755
Section
รายงานการวิจัย