ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

About the Journal

The journal of nursing and health research (JNHR) is published by the Boromarajonani College of Nursing Phayao. The journal has been approved by the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI). It is published every four month (three issues annually). We aim to disseminate research and academic articles of faculties and researchers in nursing science and health related disciplines, as well as the following types of academic works including:  systematic reviews, CPG development, case study, and nursing and health innovation. Authors must declare that their manuscript has not been published before and is not currently being considered for publication elsewhere. All manuscripts submitted for publication are reviewed by editorial team and at least two experts using double-blinded process.

Announcements

Current Issue

Vol. 23 No. 3 (2022): September-December
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565
Published: 2022-09-27

บทความวิจัย(Research article)

บทความปริทัศน์ (Review Article)

View All Issues

Journal of Nursing and Health Research (JNHR) E-ISSN 2773-9341

Publisher:  Boromarajonani College of Nursing Phayo, Faculty of Nursing, Praboromrajchanok Institute, Ministry of Public Health, Thailand

Tel: 054-431779 ext.  105, 127 E-mail: journal@bcnpy.ac.th

Indexed in tci