Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น

  The article must not be previously published, and nor in a review process of another journal or publication.
 • ผลงานที่ส่งมาในรูปไฟล์ Microsoft word เท่านั้น

  The submission file must be in Microsoft Word file format.
 • บทความที่ต้องการส่งเข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ต้องมีการจัดรูปแบบเป็น single-spaced โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK จำนวนหน้า 10-15 หน้า
  The manuscript must use the font TH SarabunPSK, single single-spaced, 10-15 pages.
 • รูปแบบในการเขียนอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ ซึ่งอยู่ในเวบไซด์ ส่วนของ About the Journal

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the manuscript preparation guidelines which can be found in About the Journal.
 • กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกรณีเร่งด่วน
  Please provide phone number for communication in case of urgent
 • ท่านได้ใส่หมายเลขอนุมัติจริยธรรมการวิจัย
  The ethic approval number has been provided

Author Guidelines

ดาวน์โหลด แนวทางการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ
                    Guidelines for Manuscript Submission for Publication

ดาวน์โหลด หนังสือขอส่งบทความและชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ
                    Submission Request

ดาวน์โหลด รูปแบบบทความ
                    Article Template

การส่งต้นฉบับ
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้   ส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ (.docx) ไปที่ เวบไซต์ของวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy เพื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกวารสาร

และดำเนินการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของ Thaijo  ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำ เบื้องต้นสำหรับผู้นิพนธ์ที่เมนูด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์  หรือตามคู่มือแนบท้าย  เมื่อบทความผ่านประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการวารสารจะส่งผลการพิจารณาในระบบออนไลน์ เพื่อ ให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารเมื่อได้รับการแจ้งจากกองบรรณาธิการ 

 

การเตรียมต้นฉบับบทความ (Preparation of the Original Manuscript)
1. การตั้งค่าหน้ากระดาษให้ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4  ขอบกระดาษ  2 ซม. ทุกด้าน พิมพ์ไม่เว้นบรรทัดและมีเนื้อหารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง10-15 หน้า
    Setting up the Manuscript: Use A4 paper size with a 2 cm margin on all sides. Single-spaced printing is required, and the content should include the abstract and references, totaling 10-15 pages.
2. รูปแบบอักษร (Font Style)
    2.1. บทความภาษาไทย ใช้แบบอักษร Th SarabunPSK ทั้งบทความ
            - ชื่อเรื่องใช้แบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
            - ชื่อผู้แต่งใช้แบบอักษร Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 
            - เนื้อความใช้แบบอักษร Th SarabunPSK ขนาด 16
    2.2. บทความภาษาอังกฤษ (English-language Article)
            - ชื่อเรื่องใช้แบบอักษร  Times New Roman ตัวหนา ขนาด 14
              The title is presented in Times New Roman, bold, font size 14.
            - ชื่อผู้แต่งใช้แบบอักษร Times New Roman ตัวหนา ขนาด 10 
              The author's name is presented in Times New Roman, bold, font size 10.
            - เนื้อความใช้แบบอักษร Garamond ขนาด 13
              In text is written in Garamond font, size 13.
2. ผู้แต่ง (Author)
   2.1. ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง, ตัวย่อคุณวุฒิสูงสุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ของผู้แต่งทุกคน
          Author's name, highest degree abbreviation in both Thai and English for all authors.
    เช่น  พิมพิมล วงศ์ไชยา, ปร.ด.  Pimpimon Wongchaiya, Ph.D.
     2.2. ระบุเครื่องหมาย (*) สำหรับผู้ติดต่อหลัก
            Include (*) at the end of the academic degree abbreviation for corresponding author

3. ในหน้าบทคัดย่อ ให้ระบุ ตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ของผู้แต่งทุกคน พร้อมทั้ง อีเมล์ของผู้ติดต่อหลัก

4.อายุการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ บทความวิจัยควรมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
    In the abstract page, specify the academic and/or professional positions and affiliations of all authors, along with their contact email.

 

บทความวิจัย  
เป็นบทความที่เป็นการรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล และสาขาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยดังนี้
1. บทคัดย่อ
- ชื่อเรื่องภาษาไทย ต้องมีความชัดเจน กระชับ และไม่ระบุสถานที่ ตัวหนาแบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18 
- ชื่อผู้นิพนธ์ 1(กำกับสังกัดของผู้นิพนธ์) *(กรณีเป็นผู้ติดต่อหลัก)  ตัวหนาแบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
- บทคัดย่อ เนื้อความเป็นภาษาไทยเท่านั้น ยกเว้นสมการทางคณตศาสตร์  จำนวน 250-300 คำ ให้ครอบคลุมเนื้อหา บทนำ ระเบียบวิธีการ วิจัย ผลวิจัย และข้อเสนอแนะ โดยสังเขป
- คำสำคัญ ให้ผู้เขียนพิจารณา คำสำคัญภาษาไทย จำนวน 3-5 คำ
2. Abstract
- Tittle
- Name
ตัวหนาแบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
- Abstract ภาษาอังกฤษ เนื้อหาสาระเดียวกันกับบทคัดย่อภาษาไทย จำนวน 250-300 คำ
- Keywords ภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับคำสำคัญภาษาไทย  
3. บทนำ เป็นการเขียนความเป็นมาและความสำคัญ ควรมีสาระสำคัญที่เป็นประเด็นหลักของการวิจัยให้ตรงประเด็น แสดงถึงสถานะความรู้ในปัจจุบัน  โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างย่อ ประกอบทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรและวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระบุช่องว่างของความรู้ที่แสดงถึงความสำคัญหรือปัญหาที่ต้องทำการศึกษา           
4. วัตถุประสงค์การวิจัย กระชับและชัดเจน ควรเขียนแยกเป็นข้อๆ
5.กรอบแนวคิด (ถ้ามี)           
6. ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการเขียนอธิบายกระบวนการทำวิจัยตามหลักระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการ  อธิบาย รูปแบบการวิจัย (research design) สถานที่และเวลาที่ดำเนินการวิจัย 
- 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุประชากร การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การเลือกตัวอย่าง 
- 6.2 เครื่องมือวิจัย ให้อธิบายลักษณะของเครื่องมือ และการแปลผลเครื่องมือโดยสังเขปรวมถึงการการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พร้อมทั้งค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น               
- 6.3 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ระบุหน่วยงานที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัย และหมายเลขเอกสารอนุมัติจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งอธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยสังเขป               
- 6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล               
- 6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุสถิติที่ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์       
7. ผลการวิจัย  เป็นการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการวิจัย หากจะมีการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง  ให้ใช้ตารางที่ไม่มีเส้นแนวตั้ง มีจำนวนตารางไม่เกิน 4 ตาราง และให้นำเสนอข้อมูลใต้ตารางตามที่จำเป็น การอธิบายข้อมูลควรหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำกับสิ่งที่แสดงในตาราง
8.อภิปรายผล เป็นการแปลความหมายของผลการวิจัย และอธิบายเหตุผลว่าข้อค้นพบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายด้วยหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎี และเปรียบเทียบ ผลการวิจัยกับdารศึกษาอื่น โดยเน้นอภิปรายผลวิจัยตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุจุดแข็งและข้อจำกัดของวิจัย ถ้ามี
9.ข้อเสนอแนะนการวิจัย
   9.1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ เป็นการเขียนข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพื่อการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   9.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป เป็นการแนะนำการทำวิจัยต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ข้อเสนอแนะควรสืบเนื่องจากข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้  ไม่ใช่ข้อเสนอแนะตามหลักการโดยทั่วไป
10. กิตติกรรมประกาศ (หากมี) 
11. เอกสารอ้างอิง
ใช้ระบบ APA 6th
ใช้ระบบบ APA7 ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2567

 

บทความวิชาการ
บทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทรรศน์ (review article) ที่เกิดจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์และสังเคราะห์ วิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และด้านสุขภาพสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เป็นบทความที่ต้องการนำเสนอความรู้ใหม่ หรือความรู้เดิมที่กำลังเป็นประเด็นที่สนใจ รวมถึง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) กรณีศึกษา (case study) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (CPG development)  นวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ (innovation)  
รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ  ดังนี้
1. บทคัดย่อ
- ชื่อเรื่องภาษาไทย ต้องมีความชัดเจน กระชับ และไม่ระบุสถานที่ ตัวหนาแบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18 
- ชื่อผู้นิพนธ์ 1(กำกับสังกัดของผู้นิพนธ์) *(กรณีเป็นผู้ติดต่อหลัก)  ตัวหนาแบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
- บทคัดย่อ เนื้อความเป็นภาษาไทยเท่านั้น ยกเว้นสมการทางคณตศาสตร์  จำนวน 250-300 คำ ให้ครอบคลุมเนื้อหา บทนำ ระเบียบวิธีการ วิจัย ผลวิจัย และข้อเสนอแนะ โดยสังเขป
- คำสำคัญ ให้ผู้เขียนพิจารณา คำสำคัญภาษาไทย จำนวน 3-5 คำ
2. Abstract
- Tittle
- Name
ตัวหนาแบบอักษร  Th SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
- Abstract ภาษาอังกฤษ เนื้อหาสาระเดียวกันกับบทคัดย่อภาษาไทย จำนวน 250-300 คำ
- Keywords ภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับคำสำคัญภาษาไทย 
3.บทนำ เป็นการเขียนความสำคัญ  ควรเขียนสาระหรือข้อมูลสำคัญที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่นำเสนอ  เขียนให้กระชับ ตรงประเด็นและแสดงถึงความสำคัญของบทความนี้ สาระหลักต่างๆ  เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของบทความ  โดยประเด็นที่นำเสนอแสดงถึงการค้นคว้า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ กระชับ ตรงประเด็น และไม่ซ้ำซ้อน
มีสรุป และข้อเสนอแนะ
5.กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
6.เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ APA 6th 
การอ้างอิงใช้ระบบบ APA7 ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2567

 

การเขียนเอกสารอ้างอิง
1.ไม่เก่าเกินกว่า 10 ปี
รายการการอ้างอิงที่นำมาอ้างอิงในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ต้องไม่เก่าเกินกว่า 10 ปี ยกเว้นในกรณีที่เป็นทฤษฎีในระดับมหภาพหรือทฤษฎีขนาดใหญ่ (grand theory) เช่น ทฤษฎีทางสังคม ทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือเป็นทฤษฎีที่รู้จักในศาสตร์นั้น ๆ ก็สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ตามความเหมาะสม เช่น Orem’s Nursing Theory เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องอ้างอิงให้ถูกต้องตามแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) ไม่ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) หรือ แหล่งข้อมูลตติยภูมิ (tertiary source) เพราะอาจมีการอ้างอิงผิดหรือไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องตามที่มีปรากฎจริงในเนื้อหาของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
2.ไม่เกิน 25 รายการ จำนวนรายการอ้างอิงจะต้องไม่เกิน 25 รายการ    
3.รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงท้ายบทความ
 - 3.1.ใช้ระบบ APA 6th
 - 3.2.ใช้ระบบบ APA7 ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป รายการอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ รายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยท้ายจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และเติมคำว่า (in Thai) ต่อท้าย

APA 6th