ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

Announcements

การปิดปรับปรุงระบบของ Thaijo

2021-12-30

Thaijo จะทำการปิดปรับปรุงระบบ วันที่ 4-20 ม.ค. 2565 ดังนั้นของให้ผู้แต่งที่ต้องการ submit หรือส่งงานที่แก้ไขติดต่อกับ admin และบรรณาธิการผ่าน อีเมล์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

Read more about การปิดปรับปรุงระบบของ Thaijo

Current Issue

Vol. 22 No. 3 (2021): ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-14

บทความวิจัย(research)

View All Issues

การส่งต้นฉบับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ (.docx) ไปที่ เวบไซต์ของวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/ เพื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกวารสาร และดำเนินการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของ TCI ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำ เบื้องต้นสำหรับผู้นิพนธ์ที่เมนูด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ หรือตามคู่มือแนบท้าย
2. เมื่อบทความผ่านประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะมีหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการวารสารให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการ

วารสารฯ มีกำหนดออกปี ละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ผู้นิพนธ์หรือผู้อ่านท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ดังนี้
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Research)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114 โทรสาร 0-5443-1889
E-mail : journal@bcnpy.ac.th

Indexed in tci