เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

การดูแลด้านจิตสังคมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ สถาบันบำราศนราดูร

พันธ์ทิพย์ แก้วดวงใจ, อรวรรณ เอียดทอง, อารี รามโกมุท

157 - 160