เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine

Main Article Content

ปิยนุช สมตน
วรภัทรา สุธนนันท์

บทคัดย่อ

          Efavirenz เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม Non-Nucleosides Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ซึ่งเป็นยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ด้านระบบประสาท เช่น มึนงง, ฝันร้าย และเมื่อใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งจะพบอาการไม่พึงประสงค์ด้านเมตาบอลิก คือการเพิ่มขึ้นของระดับไขมัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด Rilpivirine เป็นยาในกลุ่ม NNRTIs เช่นเดียวกัน แต่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่าทั้งด้านระบบประสาทและด้านเมตาบอลิก ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันหลังจากมีการเปลี่ยนยา Efavirenz เป็น Rilpivirine โดยทำการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับยา Efavirenz เป็นยาสูตรมาตรฐานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และภายหลังเปลี่ยนมาใช้ยา Rilpivirine สามารถคงระดับ viral load < 20 copies/ml ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาต่อได้ ผลการศึกษาระดับไขมันในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ยา Rilpivirine แนวโน้มลดลงทั้ง 4 รายการ พบว่าระดับไขมัน LDL-C ลดลง 15.87 mg/dl ( 95%CI: -24.57 to -7.17 ) ระดับ Triglyceride ลดลง 31.25 mg/dl ( 95%CI: -46.75 to -15.75 ) ระดับ Cholesterol ลดลง 27.27 mg/dl ( 95%CI: -38.74 to -15.81 ) และไขมัน HDL-C ลดลง 5.75 mg/dl ( 95%CI: -8.58 to -2.92 ) ผลของระดับไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Fauci AS, Folkers GK, Lane HC. Human Immuno-deficiency Virus Disease: AIDS and related disorders. In: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th ed. NY: McGraw-Hill Education; 2015. p. 1215-85.

2. UNAIDS. Coverage of people receiving ART 2017. [internet]. 2017 [cited 2018 Feb 10].9 p. Available from: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand

3. Manosuthi W, Chottanapand S, Thongyen S, Chaovavanich A, Sungkanuparph S. Survival rate and risk factors of mortality among HIV/tuberculosis-coinfected patients with and without antiretroviral therapy. J Acq Immun Def Synd 2006; 43(1): 42-6.

4. Paula AA, Falcäo MCN, Pacheco AG. Metabolic syndrome in HIV-infected individuals: underlying mechanisms and epidemiological aspects. AIDS Res Ther 2013; 10(1): 32. doi: 10. 1186/1742-6405-10-32. PMID: 24330597.

5. Cohen CJ, Molina JM, Cahn P, Clotet B, Fourie J, Grinsztejn B, et al. Efficacy and safety of rilpivirine (TMC278) versus efavirenz at 48 weeks in treatment-naive HIV-1-infected patients: pooled results from the phase 3 double-blind randomized ECHO and THRIVE Trials. J Acq Immun Def Synd 2012; 60(1): 33-42.

6. Behrens G, Rijnders B, Nelson M, Orkin C, Cohen C, Mills A, et al. Rilpivirine versus efavirenz with emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naive HIV-1-infected patients with HIV-1 RNA
7. Mills AM, Cohen C, Dejesus E, Brinson C, Williams S, Yale KL, et al. Efficacy and safety 48 weeks after switching from efavirenz to rilpivirine using emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate based single-tablet regimens. HIV Clin Trials 2013; 14(5): 216-23.

8. Tebas P, Sension M, Arribas J, Duiculescu D, Florence E, Hung CC, et al. Lipid levels and changes in body fat distribution in treatment-naive, HIV-1-Infected adults treated with rilpivirine or Efavirenz for 96 weeks in the ECHO and THRIVE trials. Clin Infect Dis 2014; 59(3): 425-34. doi: 10.1093/cid/ciu234. PMID: 24729492.

9. Thamrongwonglert P, Chetchotisakd P, Anunnatsiri S, Mootsikapun P. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia. HIV Clin Trials 2016; 17(1): 12-6.

10. Troya J, Ryan P, Ribera E, Podzamczer D, Hontanon V, Terron JA, et al. Abacavir/Lamivudine plus Rilpivirine Is an Effective and Safe Strategy for HIV-1 Suppressed Patients: 48 Week Results of the SIMRIKI Retrospective Study. PloS One 2016; 11(10): e0164455. doi: 10.1371/journal.pone.0164455. PMID: 27727331.

11. Taramasso L, Tatarelli P, Ricci E, Madeddu G, Menzaghi B, Squillace N, et al. Improvement of lipid profile after switching from efavirenz or ritonavir-boosted protease inhibitors to rilpivirine or once-daily integrase inhibitors: results from a large observational cohort study (SCOLTA). BMC Infect Dis 2018; 18(1): 357. doi: 10.1186/s12879-018-3268-5. PMID: 30064371.