การดูแลด้านจิตสังคมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ สถาบันบำราศนราดูร

Main Article Content

พันธ์ทิพย์ แก้วดวงใจ
อรวรรณ เอียดทอง
อารี รามโกมุท

บทคัดย่อ

          กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคม สถาบันบำราศนราดูร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแลด้าน จิตสังคม เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ HIV และสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไวอี/เอดส์ และครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงโอกาสการรักษาที่ดีขึ้นโดยทีมสหวิชาชีพ โดยใช้ 4 หลักการสำคัญ ดังนี้ 1) เข้าถึงง่าย  2) ครอบคลุม 3) ต่อเนื่อง 4) ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สามารถเข้าถึงการบริการการดูแล และรักษาเพิ่มมากขึ้นด้วยทักษะ และประสบการณ์นี้จึงได้พัฒนาจนเป็นความรู้ และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้แก่บุคลากรทั้งไทย และต่างชาติจนถึงปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์, ไฉไล เลิศวนางกูร, กัลยรัตน์ กล่ำถนอม. คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2554.

2. นริศรา อารีรักษ์, เสาวลักษณ์ มูลสาร, นิลาวัลย์ พิทักษ์พนาวงศ์. หลักสูตรการให้การปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิรักษ์ไทย; 2558.

3. นิตยา ภานุภาคพึ่งพาพงศ์, นิพัฒน์ ธีรตกุลพิศาล. แนวทางการให้การปรึกษาเรื่องPrEP: การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ. ใน: ศิโรฒน์ จิตต์แจ้ง, สมทรง ธีรตกุลพิศาล, นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์, ประพันธ์ ภานุภาค, บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมการให้คำปรึกษาในยุคเริ่มต้นการให้ยาต้านไวรัสที่ทุกระดับ CD 4. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย; 2558. หน้า 155-70.

4. ลิซ่า กันธมาลา, พรทิพย์ ยุกตานนท์, พันธ์ทิพย์ แก้วดวงใจ, จิตรลดา อุทัยพิบุลย์, เอกจิตรา สุขกุล, ชมนาถ มโนไพบูลย์ และคณะ. แนวทางการให้การปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2556.