การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำเพื่อช่วยแยกโรคคอหอยอักเสบ และโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

Main Article Content

กาญจนา รัตนพรสมปอง
ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
นินนาท ราชประดิษฐ์
เจนยุทธ ศรีหิรัญ
ธานี โกสุม
สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ต้นทุนต่ำชนิดใหม่เพื่อช่วยแยกโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน (acute pharyngitis: AP) และโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (acute tonsillitis: AT) 2) เพื่อทดสอบการใช้งานนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการ และ 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือดังกล่าวในผู้ป่วยโรค AP และ AT วิธีการศึกษา: รูปแบบของการศึกษาเป็นการศึกษาแบบการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประดิษฐ์ และการพัฒนาเครื่องมือ รวมทั้งการทดสอบความแม่นยำของเครื่องมือที่สร้างขึ้นจนได้มาตรฐาน และนำเครื่องมือดังกล่าวไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในผู้ป่วยโรค AP และ AT ผลการวิจัย: เครื่องมือต้นแบบที่พัฒนาขึ้น คือ เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัสร่างกายของผู้ป่วยที่ส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเทคโนโลยีไร้สายส่วนบุคคล (bluetooth) และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประเมินแยกโรคบนหน้าจอเดียวกันทั้งหมด เครื่องมือมีความถูกต้องและแม่นยำของการวัดอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าอุณหภูมิที่วัดได้มีความสัมพันธ์มากกับเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดของโรงพยาบาลที่ศึกษา การใช้เครื่องมือต้นแบบร่วมกับ McIsaac score สามารถใช้ทำนายโอกาสการติดเชื้อ Group A Streptococcus สอดคล้องกับผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโดยใช้ rapid antigen detection test ได้คิดเป็นร้อยละ 100 และลดการใช้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จำเป็นลงได้ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุป: การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้เครื่องมือแยกโรค AP และ AT ชนิดใหม่ ที่พร้อมต่อการนำไปใช้ศึกษาทางคลินิก โดยมีชื่อว่า “เอ็นยู สแนพ ธโร้ท”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Wessels MR. Streptococcal pharyngitis. N Engl J Med 2011; 364: 648–55.

2. Anjos LM, Marcondes MB, Lima MF, Mondelli AL, Okoshi MP. Streptococcal acute pharyngitis. Rev Soc Bras Med Trop 2014; 47: 409-13.

3. Luo R, Sickler J, Vahidnia F, Lee YC, Frogner B, Thompson M. Diagnosis and management of group a streptococcal pharyngitis in the United States, 2011-2015. BMC Infect Dis 2019; 19: 193.

4. Worrall GJ. Acute sore throat. Can Fam Physician 2007; 53: 1961-2.

5. Almaaytah A, Mukattash TL, Hajaj J. Dispensing of non-prescribed antibiotics in Jordan. Patient Prefer Adherence 2015; 9: 1389–95.

6. Morgan DJ, Okeke IN, Laxminarayan R, Perencevich EN, Weisenberg S. Non-prescription antimicrobial use worldwide: a systematic review. Lancet Infect Dis 2011; 11: 692-701.

7. Aalbers J, O'Brien KK, Chan WS, Falk GA, Teljeur C, Dimitrov BD, et al. Predicting streptococcal pharyngitis in adults in primary care: a systematic review of the diagnostic accuracy of symptoms and signs and validation of the Centor score. BMC Med 2011; 9: 67.

8. Khamsarn S, Nampoonsak Y, Busamaro S, Tangkoskul T, Seenama C, Rattanaumpawan P, et al. Epidemiology of antibiotic use and antimicrobial resistance in selected communities in Thailand. J Med Assoc Thai 2016; 99: 270-5.

9. Banerjee S, Ford C. Decision rules and strategies for the diagnosis of group a streptococcal infection: A review of clinical utility and guidelines [online]. 2018 [cited Oct 23, 2019]. Available from: www.cadth.ca /clinical-decision-rules-and-strategies-diagnosis-gro up-streptococcal-infection-review-clinical

10. Akhtar M, Van Heukelom PG, Ahmed A, Tranter RD, White E, Shekem N, et al. Telemedicine physical examination utilizing a consumer device demons trates poor concordance with in-person physical examination in emergency department patients with sore throat: A prospective blinded study. Telemed J E Health 2018; 24: 790-96.

11. Department of Health Service Support, Department of Medical Sciences, National Institute of Metrology (Thailand). Testing Procedures for Medical Measur- ing Devices; Infrared Ear Thermometers. Nontha- buri; 2016.

12. Memmert GmbH+ Co. KG. Heating and drying ovens. Germany; 2017.

13. Yamane T. Statistics: an introductory analysis. 2nd Ed., New York: Harper and Row; 1967.

14. Asan Pharmaceutical. Asan easy test® Strep A: diagnostic kit for Strep A antigen detection [online]. 2017 [cited Oct 23, 2019]. Available from: highstar medical.com/wp-content/uploads/2017/02/Asan-Easy-Test-StrepA.pdf

15. Poowaruttanawiwit P, Krajangopat P. Oral opening methods for oral and throat examination for differential diagnosis of acute pharyngitis and tonsillitis from viral or bacterial infection in commu- nity pharmacy setting. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 10: 41-9.

16. Ministry of Public Health and Ministry of Agriculture and Cooperatives. Strategic plan for antimicrobial resistance management, Thailand 2017-2021 [on line]. 2016 [cited Oct 23, 2019]. Available from: narst.dmsc.moph.go.th/documentation/AMR%20strategy%202560-2564.pdf

17. Chanvatik S, Kosiyaporn H, Lekagul A, Kaewkhan khaeng W, Vongmongkol V, Thunyahan A, et al. Knowledge and use of antibiotics in Thailand: A 2017 national household survey. PLoS One 2019; 14:e0220990.

18. Fine AM, Nizet V, Mandl KD. Large-scale validation of the Centor and McIsaac scores to predict group A streptococcal pharyngitis. Arch Intern Med 2012; 172: 847-52.

19. Aalbers J, O'Brien KK, Chan WS, Falk GA, Teljeur C, Dimitrov BD, et al. Predicting streptococcal pharyngitis in adults in primary care: a systematic review of the diagnostic accuracy of symptoms and signs and validation of the Centor score. BMC Med 2011; 9: 67.

20. Vasudevan J, Mannu A, Ganavi G. McIsaac modifi cation of Centor score in diagnosis of streptococcal pharyngitis and antibiotic sensitivity pattern of beta-hemolytic streptococci in Chennai, India. Indian Pediatr 2019; 56: 49-52.

21. Park SH, Lee HC, Kwack MJ, Cho YS, Kang CB. Systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of an infrared tympanic thermo meter for use with adults. Int J Nurs 2014;1:115-34.

22. Chiappini E, Sollai S, Longhi R, Morandini L, Laghi A, Osio CE. Performance of non-contact infrared thermometer for detecting febrile children in hospital and ambulatory settings. J Clin Nurs 2011; 20: 1311-8.

23. Nanthajirapong N, Tongrod W, Prawatyothin T. Development of HCU sore throat application on iOS. APHEITI Journal 2017; 6: 36-43.

24. Leelasantitham A, Kiattisin S. A diagnosis of tonsillitis using image processing and neural network. Int J Appl Bioeng 2009; 2: 36-41.

25. Phensadsaeng P, Chamnongthai K. The design and implementation of an automatic tonsillitis monitoring and detection system. IEEE 2017; 5: 9139-50.

26. Askarian B, Yoo SC, Chong JW. Novel image processing method for detecting strep throat (strep tococcal pharyngitis) using smartphone. Sensors (Basel) 2019; 19: E3307.

27. Steinhoff MC, Walker CF, Rimoin AW, Hamza HS. A clinical decision rule for management of streptococcal pharyngitis in low-resource settings. Acta Paediatr 2005; 94: 1038-42.

28. Fischer Walker CL, Rimoin AW, Hamza HS, Stein hoff MC. Comparison of clinical prediction rules for management of pharyngitis in settings with limited resources. J Pediatr 2006; 149: 64-71.

29. McGinn TG, McCullagh L, Kannry J, Knaus M, Sofianou A, Wisnivesky JP, et al. Efficacy of an evidence-based clinical decision support in primary care practices: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2013; 173: 1584-91.

30. Thillaivanam S, Amin AM, Gopalakrishnan S, Ibra him B. The effectiveness of the McIsaac clinical decision rule in the management of sore throat: An evaluation from a pediatrics ward. Pediatr Res 2016; 80: 516-20.