เหตุผลของความไม่ร่วมมือในการกินยาในมุมมองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

มุจลินท์ เรืองไพศาล
กรแก้ว จันทภาษา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการไม่ร่วมมือในการกินยาในมุมมองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 16 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยาที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 – ธันวาคม 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 3 คน จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 16 คน เป็นผู้ที่รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญอีก 13 คนไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยมีการปรับลดขนาดยา มีการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาที่รับจากแพทย์ และไม่รับประทานยาบางรายการ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญไม่ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา ได้แก่ จำนวนรายการยาที่มาก วิธีการกินยาที่ซับซ้อนเกินไป การเกิดอาการผิดปกติจากการกินยาหรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับยา การติดธุระหรือลืม รวมถึงการมีทัศนคติเชิงบวกกับยาสมุนไพร นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีแบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานที่แตกต่างกับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินยาตามแนวคิดของตนเอง สรุป: ความเชื่อและการรับรู้ต่อยาของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา บุคลากรทางการแพทย์ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการรักษา และหาวิธีการสร้างแนวทางเพิ่มความร่วมมือในการกินยาของผู้ป่วยต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Sthapornnanon N. Medication non adherence. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2012; 7:1-18.

2. Chabanthom R. Effect of depression on medication adherence and glycemic control in patients with type 2 diabetes [master thesis]. Bangkok: Chula- longkorn University; 2007.

3. Raksapakdee O. The development of assessment tool for medication adherence in older persons with polypharmacy in Kae Dam Hospital Maha Sara kham [master thesis]. Khon Kaen : Khon Kaen University; 2013.

4. Chaisri K, Na Ayuthya S, Puwarawuttipanit W, Peerapatdit T, Factors predicting medication use behaviors of type 2 diabetic patients. J Nurs Sci 2013; 31: 67-75.

5. Supachaipanichpong P, Vatanasomboon P, Tansakul S, Chumchuen P. knowledge and beliefs in medication use among diabetic patients with medication non-adherence. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University. 2014; 1:1-12.

6. Puengdokmai P,Charoenkitkarn V,Pinyopasakul W,Sriprasong S,Dumavibhat C. Factors influencing medication adherence in hypertensive patients without complications. Princess of Naradhiwas University Journal. 2016; 8: 16-26.

7. Leaungsomnapa Y, Promproh S, Leaungsomnapa S, Sourthao Y. Influence of beliefs about medication on high group of medication adherence in hypertensive patients. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 2013; 30: 146-157.

8. Srisuwan N. Health behaviors for prediction blood glucose level of diabetic patients admitted at Samutprakarn hospital [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2007.

9. Kleiman A. Patient and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry. London: University of California; 1980.

10. Maimon P. The explanatory model of asthma in perspective of patients and health care providers [master thesis]. Khon Kaen : Khon Kaen University; 2010.

11. Chantaphasa K. Analysis of explanatory models and therapeutic choices under patient-provider power relation context [master thesis]. Bangkok: Chula longkorn University; 2004.

12. Pavasudthipaisit A, Awiphan R, Niwatananan K, Taesothikul W, Achanannubhap S, Chansrisuriya wong A, et al. An integration of the explanatory model for caring diabetic patients by clinical pharmacist. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2009; 19:28-42.

13. Pattanarungson S. Explanatory model for “Bao-whan” in the viewpoint of diabetic patients in Lamphun Hospital. [independent study]. Chiang Mai : Chiang Mai University; 2011.

14. Chaichanaruangrueng W. Symptom experiences, Symptom management strategies and symptom outcome of blood glucose level changes perceived by person with diabetes mellitus. [master thesis]. Khon Kaen : Khon Kaen University; 2003.

15. Phanphuwong S .Dietary supplement consumption behavior of diabetes mellitus patient in tambon Warit Cha-Phum, Warit Cha-Phum district, Sakon Nakhon province [master thesis]. Khon Kaen : Khon Kaen University; 2014.

16. Poophalee T, Koonsawat C, Phuradchaphon T, Srisaknok T. Explanations and handling of unused medicines in patients with type 2 diabetes and hypertension: a case of a community at Ubon Ratchathani. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2018; 10: 4-13.

17. Satirasatian T.Effectiveness of Individual counseling on medical compliance among diabetic patients in Kaeng Khoi hospital. [master thesis]. Nakhonphathom : Silpakorn University; 2002.

18. Asawarat N. Patterns of drug behaviors of diabetes mellitus patients. [master thesis]. Bangkok: Mahidol University; 1993.