ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2010): Vol 3, No 3 (2010)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2010): Vol 3, No 3 (2010)
เผยแพร่แล้ว: 2012-06-07

Research Articles; บทความวิจัย