ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเชิงวิชาชีพและสภาพแวดล้อมทางจิตสังคม กับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • สุดกัญญา ปานเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ. อรรถกวี ต. ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

คำสำคัญ:

professional nursing value, psychosocial environment, moral reasoning

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม เชิงวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา  2550 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 รวม 217 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดระดับค่านิยมเชิงวิชาชีพ  สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  หาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แอลฟา ของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76, .80 และ .73 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย

                        1. นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 5

                        2. นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยค่านิยมเชิงวิชาชีพโดยรวม อยู่ในระดับสูง (= 4.08, S.D. = .27) และสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม อยู่ในระดับสูง  (= 4.20, S.D. = .45)

                        3. ค่านิยมเชิงวิชาชีพ  และสภาพแวดล้อมทางจิตสังคม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .56, p < .01; r = .52, p < .01 ตามลำดับ)

                จากผลการศึกษาดังกล่าว สถาบันการศึกษาจึงควรเสริมสร้างกลไกและกำหนดแผนกิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์แก่นักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมให้มีเยาวชน ต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งควรจะมีวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบในการพัฒนา ระดับการใช้เหตุผล เชิงจริยธรรมแก่นักศึกษาพยาบาล

Abstract

This descriptive research were to investigate the relationships between professional nursing value, psychosocial environment with moral reasoning of nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. The samples consisted of 217 nursing students from the second, third and fourth year baccalaureate nursing students in 2007 at Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. Data were collected by using questionnaires to measure the level of professional nursing value, psychosocial environment and moral reasoning. Reliability of the questionnaires determined by Cronbach’s alpha coefficient was .76, .80 and .73. Data were analyzed by using percentages, means, standard deviations and Peason’s product moment correlation coefficients. The results were as follow :

 

1. The moral reasoning of nursing students was in level 5.

2. The professional nursing value and psychosocial environment were in high level (= 4.08, S.D. = .27; = 4.20, S.D. = .45)

3. There were positive significant relationships between professional nursing value, psychosocial environment and moral reasoning of nursing students (r = .56, p < .01; r = .52, p < .01).

Therefore, according to the research outcomes, the college of nursing should reinforce mechanisms and action plans to develop nursing students to enable them to analyze and to enchant them to adopt good models for behaving and require field work to develop or seek patterns of enhancing moral reasoning among nursing students.

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-06-07

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย