ผลของการเรียนแบบศูนย์การเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • จิราจันทร์ คณฑา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ. อรรถกวี ต. ปากน้ำโพ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

คำสำคัญ:

Learning center, Academic achievement, Group behavior

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงาน กลุ่มของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่เรียนแบบศูนย์การเรียนก่อนและหลังการเรียน  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่เรียนแบบศูนย์การเรียน และกลุ่มที่เรียนตามปกติก่อนและหลังการเรียน  การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบศึกษาสองกลุ่ม วัดสองครั้ง ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำนวน 117 คน ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โดยให้นักศึกษากลุ่มทดลอง เรียนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มควบคุมเรียนแบบบรรยายและสาธิต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนการเรียนแบบศูนย์การเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20 ได้ 0.6 และแบบสอบถามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม หาความเที่ยงของข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของ ครอนบาค ได้ 0.86 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน แบบศูนย์การเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที

                        ผลการวิจัย พบว่า

           1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนแบบศูนย์การเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนตามปกติสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบศูนย์
การเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            2.พฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยรวมก่อนและหลังการเรียนของกลุ่มที่เรียนตามปกติไม่มี
ความแตกต่างกันพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยรวมหลังการเรียนแบบศูนย์การเรียนสูงกว่า ก่อน
การเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยรวมหลังการเรียน แบบศูนย์การเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Abstract

The objectives of this research were to compare academic achievement and group behavior of nursing students before and after using learning center and compare group behavior of nursing students between those who studied from lecture and demonstration and those who studied by learning center. This research was quasi experimental pretest-posttest two group design of 117 3

rd year nursing students at 1st

 

semester, academic year 2006 at Boromarajonani College of Nursing,Sawanpracharak Nakhonsawan. Using learning center method in learning for experimental group and lecture and demonstration method in control group. Research instruments were lesson plan, academic achievement measurement and group behavior questionnaire. The reliability of academic achievement measurement (KR-20) was 0.6. The Cronbach ’s Alpha Coefficient reliability of the group behaviors questionnaires was .86. The data of measuring academic achievement and group behavior were analyzed in terms of mean,standard deviation and t-test.

The outcomes of this study showed that:

1. Academic achievement after learning by learning center was significantly higher than before at .01 level and academic achievement of nursing students after teaching by descriptive, demonstrate learning was significantly higher than using learning center at .01 level

2. Group behavior of nursing students before and after teaching by descriptive and demonstrate learning were not statistical different ; group behavior of nursing students after teaching by learning center was significantly higher than before at .01 level and group behavior of nursing students after teaching by learning center was significantly higher than descriptive, demonstrate learning at .01 level

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-06-07

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย