เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย ของพยาบาลในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • สายรุ้ง วงษ์ละคร สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ที่อยู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

คำสำคัญ:

Nursing Performance Occupational nursing

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาลระหว่างสถานประกอบการขนาดกลางกับขนาดใหญ่ ในเขตนิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กลุ่มประชากรเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในเขตนิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 440 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยมีการหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficeint) เท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง คะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติงานด้วยสถิติ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า

                การปฏิบัติงานของพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง และสถานประกอบการขนาดใหญ่มีการจัดหน่วยบริการในสถานประกอบการตามมาตรฐานมากกว่าสถาน ประกอบการขนาดกลาง การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาพรวม  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีว อนามัยของพยาบาลในสถานประกอบการขนาดกลาง(M =3.92, SD =.67 ) สูงกว่าในสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ (M =3.76, SD =.85 ) เมื่อจำแนกตามรายด้านตามมาตรฐานพบว่า ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในสถาน ประกอบการขนาดกลางและในสถานประกอบการขนาดใหญ่ พบว่ามีความแตกต่างกัน ส่วนด้านการ บริหารองค์กรของหน่วยบริการสุขภาพ ด้านการจัดการหน่วยบริการสุขภาพ  ด้านคุณสมบัติของพยาบาล ประจำสถานประกอบการ และ ด้านการให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดกลางและในสถานประกอบการขนาดใหญ่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

Abstract

The purpose of this descriptive research is to compare nursing performances based on occupational health nursing standards in medium and large factories in Amatanakorn Industrial Estate, Chonburi Province. The population size focused on 440 nurses, who worked at Amatanakorn Industrial Estate. Data was collected by questionnaires, this consisted of general data and nursing performance data based on occupational health nursing standards. Cronbach’s alpha coefficient of questionnaires was .93. The data was analysed by percentage , average , standard deviation, Independent t-test, the results of the research revealed that:

Working practiceswere based on occupational health nursing standards of nurses in medium and large establishments in Amatanakorn Industrial Estate, Chonburi Province. The overall picture and each side showed to be in high-level, and that large-sized establishments havemore health service arrangements than medium-size establishments. The overall comparison of average score, where operate according to the health service standard in medium-size establishments (M =3.92, SD =.67), which is higher than a large-size establishments (M =3.76, SD =.85). When break out into section, the health data collection section and the security section, compare the nursing of medium-size and large-size establishments, there are some differentiations. However there are not much different for the executive of the health service section, operation management of the health service section, quality of health service at operation site section and health service in operation site section.

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-06-07

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย