Published: 2017-12-31

การพัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล

สารนิติ บุญประสพ, ไพรัตน์ วงษ์นาม, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

93-104

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดในการศึกษาพยาบาล

อัศนี วันชัย, ชนานันท์ แสงปาก, ยศพล เหลืองโสมนภา

105-115

การพัฒนาต้นแบบการเตรียมชุมชนสังคมสูงอายุแบบบูรณาการ: สามเสา สามวัย สามประสาน

ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล, สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, อนงค์ หาญสกุล, นงลักษณ์ แสงสว่าง, วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์, ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล, สุธาสินี ปัญญาหอม, อุทัยวรรณ พลสมัคร

116-126

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกิจกรรมการสอบสาธิตย้อนกลับกลไกการคลอด

กนกอร ศรีสมพันธุ์, บังอร ศิริสกุลไพศาล, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์

138-146