เผยแพร่แล้ว: 2017-06-30

ปัจจัยครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 6-11 ปี

จินตนา วัชรสินธุ์, รวิวรรณ คำเงิน, ชนกพร ศรีประสาร, ณัชนันท์ ชีวานนท์

12-22

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

จันจิรา หินขาว, ยศพล เหลืองโสมนภา, นวนันท์ ปัทมสุทธิกุล, จีราภา ศรีท่าไฮ, สุกัญญา ขันวิเศษ, ปิยวดี พุฒไทย

23-32

ระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย และเขตโมโจเกอโต จุมบัง หมู่เกาะชวาตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย

สุดคนึง ปลั่งพงษ์พันธ์, วิไลพร ขำวงษ์, ทานตะวัน แย้มบุญเรือง, Dwiharini Puspitaningsih, Budi Prasetyo

43-51

ผลของชุดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร กรณีศึกษาตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์, เหลืองแก้ว โกยทรัพย์, บุญมี โพธิ์คำ, อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ, ธารทิพย์ เหนือเกาะหวาย

52-59

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทย ประจำปี 2559

วิชาญ ปาวัน, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, จักรกฤษณ์ พลราชม, มาสริน ศุกลปักษ์

70-79

อภิปัญญากับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร, สุภาพร วรรณสันทัด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์, ยศพล เหลืองโสมนภา

90-98

สมรรถนะการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตของพยาบาลวิชาชีพ เขตบริการสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข

จุไรรัตน์ วัชรอาสน์, วารุณี มีหลาย, อัจฉรา พิทักษ์ศิลป์, พีรภาพ คำแพง

99-109

การพัฒนาครูโค้ชในศตวรรษที่ 21

เพลินตา พรหมบัวศรี, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์

110-121

Predictors of emergency abdominal surgery postoperative recovery in Hai Duong, Viet Nam

Phung Van Du, Supaporn Duangpaeng, Khemaradee Masingboon

122-132

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

นุชนาถ แก้วมาตร, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, พิชามญชุ์ ปุณโณทก, ภาคิณี เดชชัยยศ, ศรวิษฐ์ บุญประชุม

133-140