เผยแพร่แล้ว: 2016-10-11

การพยาบาลพหุวัฒนธรรม: สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลไทยในอนาคต

ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, ชมนาด วรรณพรศิริ

บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น

สุจิตรา อู่รัตนมณี, จินตนา วัชรสินธุิ์, ดารุณี จงอุดมการณ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสพยาบ้าซ้ำของผู้ผ่านการบำบัด

สุทธิชัย ศิรินวล, ปัทมา สุพรรณกุล, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

บุญเตือน วัฒนกุล, ศรีสุดา งามขำ, กัลยา งามวงษ์วาน

ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วรรณี ตปนียากร, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, สุภาพร วรรณสันทัด, ปรัศนี สมิธ

โรคจิตเภท: ความผิดปกติจากการพัฒนาระบบประสาทในวัยเด็ก

จรรยพร เจียมเจริญกุล, อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลชลประทาน

อุทุมพร ม่วงอยู่, ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์, ธิดารัตน์ เทศนา, ศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล, อิสรีย์ ใสสุวรรณ, ยินดี ผลทรัพย์เจริญ, จิราวรรณ สุวรรณภารต, สุชาดา แสงทอง, ผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม