บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น

Main Article Content

สุจิตรา อู่รัตนมณี
จินตนา วัชรสินธุิ์
ดารุณี จงอุดมการณ์

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยประสบการณ์ของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ปรัชญาทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมของเอ็ดมันด์ ฮุสเซิร์ล ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวน 13 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีของโคไลซี่ ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวอธิบายบริบทครอบครัว 2 ประเด็นหลัก คือ สัมพันธภาพในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วยประเด็นรอง 3 ประเด็น ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างแม่และลูก สัมพันธภาพระหว่างฉันและพ่อ และความสัมพันธ์ระหว่างฉันและพี่น้อง อีกประเด็น คือ การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วย 2 ประเด็นรอง ได้แก่ ความช่วยเหลือจากพ่อหลังจากการแยกทางกับแม่ และการสนับสนุนของครอบครัวขยายต่อครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ผลการศึกษานี้ช่วยให้พยาบาลและทีมสุขภาพเข้าใจชีวิตของวัยรุ่นจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว อาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดูแลวัยรุ่นในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว

Abstract
The purpose of this study was to describe the context of single mother families as experienced by adolescents. Descriptive phenomenology based on Husserl’s perspective was employed as philosophical underpinning to explore and clarify adolescents’experiences. Thirteen participants were selected by using purposive sampling. Data were obtained by using meaning interpretation through in-depth interviews. Colaizzi’s strategy was employed for data analysis. Results revealed two main categories explaining the context of a single mother family. The first category was relationship in a single mother family comprised three themes, including ‘Strength of relationship between mother and child’, ‘Relationship between me and my father’ and ‘Relationship between me and my siblings’. The second category was ‘Social support in a single mother family’ which divided into two themes, ‘Father’s support after separation’ and ‘Extended-family support to a single mother. The findings could help nurses and health care providers to understand adolescents’ life. It might be benefial in enhancing the quality of care for single mother family.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อู่รัตนมณีส., วัชรสินธุิ์จ., & จงอุดมการณ์ด. (1). บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 10(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/68822
Section
บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น