การพยาบาลพหุวัฒนธรรม: สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลไทยในอนาคต

Main Article Content

ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ชมนาด วรรณพรศิริ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการพยาบาลพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นของพยาบาลไทยในอนาคต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพยาบาลพหุวัฒนธรรม เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 53 คน เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประเด็น ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการพยาบาลพหุวัฒนธรรม จำแนกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ประกอบด้วยด้านความรู้เกี่ยวกับมานุษยวิทยาสุขภาพ หลักคำสอนของแต่ละศาสนา ภาษาและการสื่อสาร 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการมองภาพองค์รวม และ 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยการเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม การควบคุมตนเอง การคิดบวก และการใฝ่เรียนรู้ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับวัดสมรรถนะของพยาบาลที่ทำงานท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความพร้อมในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป

Abstract
This qualitative research aimed to examine the multicultural nursing competencies of Thai nurses for the future. The participants were nurses who had knowledge and experiences about multicultural nursing. Fifty-three participants were purposively selected. Data were collected through in-depth interview and group interview techniques.Thematic analysis was employed for data analysis.The results showed that multicultural nursing competencies were classified into 3 aspects: 1) Knowledge composed of anthropology of health, religional doctrine, language and communication; 2) Skills composed of relationship building and holistic perspective skills; and 3) Personal characteristics composed of understanding in cultural differences, self-control, positive thinking and attention to learn.The results of this study can be applied to develop an instrument for testing multicultural nursing competencies of nurses who work in multicultural context, which can serve as a guideline to develop professional nurses to be ready for health care customers in the future.

Article Details

บท
การพยาบาลพหุวัฒนธรรม: สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลไทยในอนาคต