เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทย

ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, นิรันตา ไชยพาน, สุจิตรา บุญกล้า, จักรกฤษณ์ พลราชม

25-36

การออกกำลังกายด้วยท่าศิลปะพื้นบ้านอีสานต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน

วรวุฒิ ชมภูพาน, วิชัย อึงพินิจพงศ์, วรางคณา ชมภูพาน, เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, ดวงฤดี โชติกลาง, วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี

71-82

การรับรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน

Suppaluk Thanirat, เมทณี ระดาบุตร, สุจิรา วิเชียรรัตน์, วิญญา สุมาวัน

83-94

ผลของโปรแกรมการสอนออนไลน์แบบบูรณาการห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับกลุ่มสืบค้นสำหรับนักศึกษาพยาบาล

สุนิภา ชินวุฒิ, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, นิศารัตน์ ยุวพัฒนวงศ์, วิปรัชญา เทศทอง

146-157