การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ PEMEC เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ปราณี จันธิมา
พรทิพย์ สารีโส

บทคัดย่อ

บทนำ : การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาให้เกิดประสิทธิผล เข้มแข็งและยั่งยืน


วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา และทดสอบประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปรียบเทียบคะแนน ADL ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนและความพึงพอใจ


วิธีการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยกลยุทธ์ PEMEC มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การศึกษาสถานการณ์ 2) การพัฒนารูปแบบ 3) ระยะดำเนินการ 4) การประเมินผลลัพธ์ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 124 คน คือ 1)  ภาคประชาชน 2) ภาคท้องถิ่น และ 3) ภาคสุขภาพ  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แนวคำถามในการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย : การใช้กลยุทธ์  PEMEC ทำให้เกิดการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพามีคะแนน ADL เพิ่มขึ้น คะแนนเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทุกด้านหลังดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<.001) และคะแนนความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมก่อนการดำเนินงานน้อยกว่าหลังการดำเนินงาน (p<.001)


สรุปผล : การนำกลยุทธ์ PEMEC มาใช้ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เพิ่มขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Top 5 Incidence of Disease. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand; 2014. (in Thai).

Keleher H, Murphy B. Understanding health: A determinants approach. Melboume: Oxford University Press; 2004.

Office of Policy Development and Research. Driving the District Health System (DHS). Bangkok: Office of Policy Research and Development, Ministry of Public Health; 2014. (in Thai).

Office of Academic Promotion and Support. Strategy for Academic Promotion and Support, Social Development and Human Security 2012 - 2016. Bangkok: Office of Academic Promotion and Support; 2012. (in Thai).

Srimuangchum Sub-District Health Promoting Hospital. Summary of Elderly Health Information in 2019. [Internet]. 2019 [Cited 2019 Sep 30]; Available from https://cri. hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=6966b0664b8980. (in Thai).

Sutthinarakorn W. Participatory action research and conscientization. Bangkok: Siam Piritus; 2014. (in Thai).

Muensaen N, Kraiphibul S. Community participation for health promotion of the elderly in Thungluke Village, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. Nursing Journal. 2014;41(1):1-12. (in Thai).

Wongprom J, Jongwutiwes K, Prasertsuk N, Jongwutiwes N. Community participation in the development of older persons’ quality of life. Veridian E-Journal, Slipakorn University. 2015;8(3):41-54. (in Thai).

Phuangsomjit.Participatory Action Research on Research in Educational Administration. (Book 2 (Unit 6-10);3rd edition). Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University; 2014. (in Thai).

Klangkarn S, Promasatayaprot V. Principles of Research in Health Science. Mahasarakham: Faculty of Public Health Mahasarakham Univerity; 2010. (in Thai).

Srisa-ard B.Basic Research. 9th edition. Bangkok: Suweeriyasan; 2013. (in Thai).

Ministry of Public Health. Strategy target and indicators of the Ministry of Public Health for the year 2020. [Internet]. 2021 [cited 2021 Jan 1]; Available from http:// www.pho.In.th/images/doc/yuth/StrategyKpi 63/strategy_and_kpi_2563_pdf. (in Thai).

Nhoothong W. Family folder collector; FFC+ V.2.1. PathumThani: National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) (October-December); 2017. (in Thai).

Chantavanich S. Qualitative Data Analysis. Bangkok:Chulalongkorn University Press; 2013. (in Thai).

Srimuangchum Sub-District Health Promoting Hospital. Summary of elderly health information in 2020 [Internet]. 2020 [Cited 2020 Sep 30]; Available from https://cri. hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php? source=pformated/format1.php&cat_id=6966b0664b8980. (in Thai).

Meekhanon C, Wiriphiromkul S, Thammaapiphon K, Suthisukon P. The follow-up]evaluation and lessons learned of the thai elderly club association, Kanchanaburi Province. Nakhonprathom: ASEAN Institute of Health Development, Mahidol University; 2012. (in Thai).

Sittipreechachan P, Priyatruk P, Chotkakam Y. Community participatory in the process of

care of elderly at Mabcare Subdistrict. Journal of the Royal Thai Army Nurses. 2012;13(2):8-17. (in Thai).

Suthison S, Norasarn S, Sanisi S, Saengpetch M. Stepping forward to participatory long-term elderly society in Dan Sub-District Community, Rasi Salai District, Sisaket Province. Sisaket: Sisaket Printing; 2012. (in Thai).

Nanthabut K. Caring for elderly people of Na Sai Sub-District administrative organization in Li District Lamphun Province. Bangkok: Office of the National Health Promotion Fund; 2014. (in Thai).

Chuchuea N. Development of a long-term elderly health care model by participation of Si Sub-District Municipality, Khun Han District, Sisaket Province. [Thesis]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2016. (in Thai).